Cudzie slovo na dnes
prolaps
v medicíne: poklesnutie orgánu
www.nanoaditiva.sk
Zoznam cudzích slov
Kontaktujte nás
V prípade ak ste našli cudzie slovo, ktoré náš slovník neobsahuje - napíšte nám.
Kontrolné číslo
Viete, že ...
emisár je
posol so zvláštnym poslaním, tajný vyslanec; vyzvedač

Slovenský slovník cudzích slov - výsledky hľadania

MVDr.

medicinae veterinarie doctor, doktor veterinárneho lekárstva, zverolekár

Český slovník cudzích slov - výsledky hľadania

MVDr.

medicinae veterinarie doctor, doktor veterinární medicíny

Diskusia k cudziemu slovu: MVDr.

Žiaden komentár k cudziemu slovu: MVDr..

 

Slovenský slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'm'

M

rímska číslica tisíc; označenie veľkosti odevov väčšej ako najmenšia veľkosť (S, M, L, XL, XXL)

Ma

značka pre fyzikálnu jednotku mach mA značka pre miliampér

maar

nálevkovitý sopečný kráter vyhĺbený výbuchom priamo v zemskom povrchu

maastricht

stratigrafický stupeň kriedy

macellum

v starom Ríme budova potravinovej tržnice, neskôr slúžiaca aj na iné účely

macerácia

vylúhovanie silíc a iných účinných látok z čerstvých alebo sušených rastlín dlhodobým pôsobením rozpúšťadiel za studená; mäkčenie a rozpúšťanie tkanív rôznymi roztokmi

macerát

výluh získaný maceráciou z rastlinných surovín

macerovať

vykonávať maceráciu, vylúhovať

maces

židovský nekvasený chlieb na rituálne účely

macchia

neopadavý krovitý porast v stredomorskej oblasti

mackintosh

nepremokavý plášť s kaučukovou impregnáciou

mačeta

šabľovitý nôž juhoamerických vidiečanov

madam, madame

pani, zdvorilé oslovenie vydatej ženy

made in

vyrobené v... - označenie krajiny pôvodu tovaru

madeira

dezertné víno nazvané podľa portugalského ostrova; dierkovaná, prelamovaná výšivka

mademoiselle

francúzsky slečna, oslovenie nevydatej ženy

madona

pani moja - talianske oslovenie vydatej ženy; označenie Kristovej matky; krásna a cnostná žena

madras

druh bavlny

madrigal

viachlasná skladba najčastejšie milostného obsahu, populárna predovšetkým v 16. a 17. storočí; krátka lyrická, najčastejšie milostná báseň

maestoso

v hudbe: vznešene, majestátne, slávnostne

maestro

majster, umelec, najčastejšie hudobník alebo spevák

mafia

tajná organizácia na Sicílii; v prenesenom zmysle organizovaná zločinnosť, kriminálne podsvetie

mafiózo. mafián

príslušník mafie, člen organizovaného podsvetia

mág

staroperzský kňaz, podľa povery nadaný nadprirodzenou mocou; kúzelník, čarodejník

magazín

obrázkový časopis; predajňa, obchod

magdalénin

vyspelá kultúra mladšieho paleolitu; najmladšie obdobie dilúvia

Maghreb

arabský výraz pre západ; označenie západných častí arabsko-islamského sveta v severnej Afrike, najmä Maroka

mágia

čarodejníctvo, kúzelníctvo; čarovné pôsobenie na niekoho; ovládanie tajomných učení a rituálov

magický

tajomný, kúzelný, nadprirodzený

magister

staroveký rímsky úradník; stredoveká akademická hodnosť; nižší akademický titul absolventa univerzity a umeleckých vysokých škôl, skratka Mgr.; akademický titul lekárnika, skratka PhMgr.

magistrála

hlavná trať cestnej alebo železničnej diaľkovej dopravy, významná diaľková komunikácia; diaľkové vedenie veľmi vysokého napätia

magistrát

radnica, mestský úrad

magma

žeravá kremičitá tavenina zemského vnútra, tuhnutím vzniká eruptívna hornina

magmatit

eruptívna hornina vzniknutá z magmy, vyvrenina

magna charta

časté označenie listín upravujúcich základné štátne a občianskoprávne otázky

Magna charta libertatum

Veľká listina slobôd, prehlásenie, ktoré si vymohla na anglickom kráľovi Jánovi Bezzemkovi v roku 1215 šľachta a duchovenstvo, zaručovala šľachte základné slobody voči panovníkovi

magnát

stredoveký príslušník bohatej pozemkovej šľachty v Uhorsku a Poľsku; boháč, majiteľ veľkého finančného, pozemkového alebo priemyselného majetku

magnet

teleso priťahujúce železo; feromagnetické teleso; čo alebo kto priťahuje a vábi

magnetická deviácia

výchylka kompasovej magnetky zo smeru magnetického poludníka

magnetická látka

magnetikum

magnetické pole

priestor, kde sa prejavuje magnetické pôsobenie Zeme

magnetický

týkajúci sa magnetu, majúci vlastnosti magnetu; príťažlivý, lákavý

magnetikum

látka ovplyvňujúca magnetické pole

magnetit

silne magnetický minerál, najbohatšia ruda železa, magnetovec

magnetizácia

proces prebiehajúci v látkach pôsobením magnetického poľa

magnetizmus

vzájomné pôsobenie látky a magnetického poľa

magnetka

magnetická ihla, ľahký magnet, ktorý sa vo vodorovnej polohe voľne otáča a slúži ako strelka kompasu

magnetobiológia

náuka o vplyvoch magnetického poľa na živé organizmy

magnetofón

prístroj pre záznam a reprodukciu zvuku na magnetický pás

magnetograf

prístroj zaznamenávajúci zmeny magnetického poľa

magnetogram

záznam časového priebehu geomagnetického prvku

magnetochémia

náuka o vzťahoch medzi chemickými a magnetickými vlastnosťami látok

magnetometer

prístroj na meranie magnetických veličín feromagnetických látok

magnetometria

náuka o magnetickom poli Zeme

magneton

kvantová jednotka magnetického dipólového momentu

magnetooptika

náuka o pôsobení magnetického poľa na absorbciu, emisiu a šírenie svetla

magnetosféra

rozsiahly priestor v okolí Zeme s výrazným magnetickým poľom

magnetoskop

prístroj na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofón, videorekordér

magnetostatika

náuka o vzájomných silových vplyvoch zmagnetizovaných telies v stave pokoja

magnetostrikcia

zmena rozmerov materiálov pri zmagnetovaní

magnetoterapia

liečba silovým pôsobením magnetického poľa

magnezit

uhličitan horečnatý, nerast, z ktorého sa vyrábajú žiaruvzdorné materiály

magnézium

horčík, lesklý kov, ktorý sa v prírode nevyskytuje samostatne, iba v zlúčeninách, značka Mg

magnificat

chválospev, velebenie, najčastejšie Panny Márie

Magnificencia

titul rektora vysokej školy

magnificencia

vznešenosť, veľkoleposť, nádhera

magnifico

v hudbe: vznešene, veľkolepo

magnitúda

veličina charakterizujúca objektívnu veľkosť zemetrasenia na Richterovej stupnici; hviezdna veľkosť, jasnosť, jas

magnólia

veľkokvetý ker alebo strom pochádzajúci z Japonska a Cíny

magot

bezchvostá severoafrická opica

mahagón

vzácne tropické a subtropické drevo hnedočervenej farby

maharadža

titul indických domorodých panovníkov, knieža

maharání

manželka maharadžu, indická kňažná

mahátma

(sanskrit) indický čestný titul, v preklade (veľká duša), človek, ktorý podľa indických náboženských predstáv dosiahol po mnohých prevteleniach božskú dokonalosť, napr. Mahátmá Gándhí

mahaut

vodič slona v Indii

Mahdí

podľa islamských náboženských predstáv očakávaný spasiteľ

mahónia

neopadavý ker rodu Mahonia, u nás okrasná rastlina

mach

jednotka rýchlosti rovnajúca sa rýchlosti zvuku, značka Ma

macha

umelecky nenáročné, technicky dobré prevedenie umeleckého alebo iného diela; politická klika

mache

umelo vytvorená filatelistická celistvosť

machengo

najznámejší španielsky tvrdý syr z ovčieho mlieka, v tvare valca

machiavellizmus

používanie mravne pochybných spôsobov vo verejnom živote; uplatňovanie zásady, že účel svätí prostriedky; zákerný, ľstivý spôsob chovania

machinácia

nečestné, zákerné konanie, úskok, fígeľ

macho, mačo

muž prehnane zdôrazňujúci svoje mužské črty (výzorové aj povahové)

machorka

nekvalitný hrubý tabak

maieutika

pôrodnícke umenie; uvedenie k samostatnému poznaniu

mainstream

hlavný prúd, smer, línia

maizena

jemná kukuričná škrobová múčka

máj á

v indickom myslení predstava sveta ako neskutočného, ilúzia prekrývajúca pravú skutočnosť

majáles

študentská jarná slávnosť

majestát

vznešenosť, urodzenosť; veličenstvo, označenie panovníckej hodnosti; slávnostne vyhlásená panovnícka listina obsahujúca určité zásadné rozhodnutia

majolika

keramika s bielou polevou a priesvitnou glazúrou, fajansa

majonéza

pikantná hustá studená omáčka z tuku a žltkov

major

dôstojnícka hodnosť

majorán

rastlina, ktorej aromatické listy sa používajú ako korenie

majorát

prednostné dedičské a nástupnícke právo najstaršieho blízkeho príbuzného; plnoletosť

majordom, majordomus

prvý dvorný, prípadne štátny hodnostár; správca domácnosti alebo domu

majorita

väčšina

majorizácia

väčšinové rozhodnutie; prehlasovanie väčšinou

májovka

čírovka májová, jarná huba; druh skorej čerešne

majuskula

veľké písmeno, kapitála; písmo zostavené z veľkých písmen

makadam

štrkocementová pevná krytina vozovky

makak

stredne veľká bylinožravá opica

makáma

žáner arabskej poézie písaný rýmovanou vyumelkovanou prózou

makao

kartová hazardná hra; druh amerického dlhochvostého papagája, biely arara

makarónsky

používajúci slová dvoch aj viacerých jazykov v jednom texte

makaróny

hrubšie duté cestoviny v tvare rúrky

maketa

model v pevnom merítku ku skutočnosti, priestorový návrh; predbežný model

makista

príslušník francúzskeho hnutia odporu počas 2. svetovej vojny

makiwara

podložka používaná pri nácviku tvrdých úderov karate

maklér

burzový alebo obchodný sprostredkovateľ

mako

druh egyptskej bavlny

makramé, macramé

technika viazania krajok do uzlov

makrela

morská ryba s chutným mäsom

makro-

prvá časť zložených slov s významom veľký, veľmi, dlhý, vysoký; vo výpočtovej technike množina inštrukcií spúšťaná zadaním jediného príkazu

makroanalýza

chemická analýza vzoriek s hmotnosťou nad 0,1 g

makrobiotika

náuka o zdravom živote na základe správnej životosprávy s vylúčením mäsa a iných druhov potravín

makrobiotika

spôsob diétnej výživy prírodnými potravinami

makrocefália

neúmerne veľká hlava

makrocia

nadmerne veľké uši

makrocyt

väčšia červená krvinka

makrodefinícia

vo výpočtovej technike popis postupnosti inštrukcií nahrádzajúcich pri preklade makroinštrukciu

makrodóma

v mineralógii pravoľavý strechan

makrodoncia

nadmerne veľké zuby

makroedafón

iný názov makrofauny tvorenej väčšími živočíchmi, ktoré sú súčasťou pôdneho spoločenstva

makroekonómia

teória skúmajúca chovanie ekonomiky ako celku

makroelement

biogénny prvok, ktorý sa v živých organizmoch nachádza vo väčších množstvách

makrofagocytóza

schopnosť buniek pohlcovať väčšie častice

makrofauna

iný názov makroedafónu, súboru väčších živočíchov do veľkosti 10 mm žijúcich v pôde

makroflóra

vegetácia normálnych rozmerov

makrofyzika

náuka o objektoch pozorovateľných voľným okom, odbor fyziky

makrogenerátor

vo výpočtovej technike prekladač makroinštrukcií

makrognatia

zväčšená brada, nadmerne veľká brada

makrografia

chorobné písanie veľkými písmenami

makrocheiria

neúmerne veľké ruky

makroinštrukcia

vo výpočtovej technike inštrukcia, ktorá j e pri preklade nahradená vopred stanovenou postupnosťou inštrukcií rovnakého zdrojového jazyka

makroklíma

podnebné vlastnosti veľkej zemepisnej oblasti

makroklimatológia

výskum makroklímy

makrokozmos

vesmír, hviezdny svet; svet ako celok

makrokryštalický

zložený z veľkých kryštálov

makromélia

neúmerne veľké ruky alebo nohy, končatiny

makromolekula

molekula polymérnych látok reťazovitého typu tvorená tisíckami až miliónmi atómov

makromolekulárna chémia

náuka o vzniku, vlastnostiach a správaní makromolekulárnych látok

makroorganizmus

organizmus viditeľný voľným okom

makropaleontológia

výskum väčších skamenenín, súčasť paleontológie

makroparazit

parazit viditeľný voľným okom

makroplanktón

planktón zložený z väčších živočíchov

makropsia

zraková porucha, pri ktorej postihnutý vidí predmety väčšie ako v skutočnosti sú

makroseizmika

výskum zemetrasení priamym pozorovaním bez prístrojov, odbor seizmiky

makroskopický

viditeľný, pozorovateľný voľným okom

makula

chorobná škvrna

makulár

koncept spisu; kniha na rukopisné záznamy o jednaní

makulatúra

odpadový popísaný alebo potlačený papier; chybné tlače alebo výtlačky; bezcenná tlačovina alebo kniha

mal-, male-

prvá časť zložených slov s významom zlý, zhubný

mala fide

v zlej viere, so zlým úmyslom

malabsorpcia

porucha trávenia pri niektorých črevných ochoreniach

malácia

mäknutie tkaniva, najmä kostného

maladaptácia

nedostatočná prispôsobivosť organizmu

maladjustácia

neprispôsobivosť požiadavkám a potrebám celku

malaga

ťažké sladké španielske víno

malagelo

korenené dezertné víno

malachit

zásaditý uhličitan meďnatý, nerast, ozdobný kameň

malako-

prvá časť zložených slov s významom mäkkýš

malakofyt

rastlina rozširovaná mäkkýšmi

malakológia

náuka o mäkkýšoch

malakón

nepriehľadný zirkón s veľkým obsahom rádioaktívnych prvkov

malapropizmus

nesprávne používanie cudzích slov vo význame slov zvukovo podobných

malária

bahenná zimnica spôsobená krvným parazitom prenášaným komármi rodu Anopheles

malarik

človek trpiaci maláriou

maláriológ

odborník v maláriológii

maláriológia

odbor lekárstva, ktorý sa zaoberá výskumom a liečbou malárie

malátny

telesne ochabnutý, unavený, bezvládny; spôsobujúci mdlobu, slabosť

male

mužské pohlavie, muž

maledikcia

pohana, prekliatie, zlorečenie

maleficium

zločin, trestný čin

maleolárny

členkový

maleus

v anatómii kladivko, sluchová kostička

malevolencia

snaha škodiť; škodoradosť, zlomyselnosť

malformácia

znetvorenie, vrodená vývojová úchylka tvaru

maliciózny

zlomyseľný, ľstivý; škodoradostný

malignita

zhubnosť nádorového tkaniva

malígny

škodlivý, zhubný, napr. nádor

malik

v arabčine kráľ; prímenie arabských vládcov; v islamskom náboženstve označenie boha

mallardit

vodnatý síran mangánu, nerast

Malleus maleficarum

v latinčine Kladivo na čarodejnice, kniha dominikánskych mníchov Institorisa a Spengera z 15. storočia, ktorá slúžila ako príručka pri procesoch s čarodejnicami

malm

horný najmladší jurský útvar, biela jura

malnutrícia

zlá výživa, podvýživa

malosol

najjemnejší druh kaviáru

malpa

ploskonosá juhoamerická opica

malstrôm

točivý búrlivý prúd v Severnom mori u nórskeho pobrežia vytvorený stretnutím dvoch príboj ových vín vnikajúcich do úžiny z dvoch protiľahlých strán

maltáza

enzým meniaci sladový cukor - maltózu - na hroznový cukor

maltézsky

vzťahujúci sa na rytiersky rád Johanitov, maltézskych rytierov

maltóza

sladový cukor vznikajúci zo škrobu pôsobením amyláz

malum necessarium

v latinčine nutné zlo

malus

prirážka k poistnému vyberaná pri nadmernom alebo opakovanom výskyte poistnej udalosti v danom poistnom období

malva

slez

malvázia

druh silného sladkého gréckeho vína; silné pivo

malvazinka

odroda sliviek a ringlôt; odroda jablone

malverzácia

sprenevera peňazí falšovaním dokladov

malvica

dužinatý plod, napr. hruška alebo jablko

mamaliológia

náuka o cicavcoch, teriológia

mamba

veľmi nebezpečný dlhý jedovatý had žijúci v tropickej Afrike

mambo

latinskoamerický tanec pochádzajúci z Peru

mameluk

otrok tureckého pôvodu, príslušník egyptskej armády zloženej z otrokov; v prenesenom význame neohrabaný človek, grobián

mamila

prsná bradavka

mamma

prs, prsná žľaza

mamograf

rôntgenový prístroj na vyšetrenie prsníkov

mamografia

rôntgenové vyšetrenie prsníkov

mamôn

majetok, bohatstvo, v pejoratívnom význame nadmerná túžba po bohatstve

mamut

vymretý druh slona z doby ľadovej, s veľmi hustou srsťou

mamutí

v prenesenom zmysle veľký, obrovský

man

za feudalizmu nevoľník, vazal

mana

pokrm zázračne poskytnutý Izraelitom na púšti, božský pokrm; veľmi lahodný a posiľujúci pokrm; melanézska mýtická predstava nadprirodzenej sily bohov, niektorých ľudí a predmetov

manat

základná menová jednotka v Azerbajdžáne

manažér

prevádzkar, riadiaci pracovník; profesionálny organizátor umeleckých alebo športových podujatí

mancando

v hudbe: do stratena, zoslabovane, s ubúdajúcou silou

mancipácia

prevod vlastníctva hnuteľnej veci z ruky do ruky pred svedkami

mančaft

slangový výraz pre mužstvo, kolektív, tím

mandala

magický kruh, symbolický útvar budhizmu

mandant

poverovateľ, zmocniteľ, príkazca, osoba vydávajúca príkaz alebo poverenie k zastupovaniu

mandarín

vysoký čínsky cisársky hodnostár

mandarínka

citrusový plod s chuťou podobnou chuti pomarančov

mandát

splnomocnenie, príkaz, poverenie; funkcia člena zastupiteľského zboru (napr. parlamentu)

mandatár

zmocnenec; osoba, ktorá dostala poverenie k zastupovaniu

mandelinka

hovorový názov pásavky zemiakovej, drobného bylinož-ravého chrobáka

mandíbula

dolná čeľusť vtákov, obojživelníkov a cicavcov; hryzadlá hmyzu

mandíbula

dolná čeľusť, sánka

mandľovník

strom s jedlými plodmi

mandolína

brnkací strunový hudobný nástroj

mandragora

juhoeurópska rastlina s koreňom pripomínajúcim ľudské telo, ktorej v stredoveku pripisovali magické účinky

mandril

druh africkej opice, mačiak

manekýnka

predvádzačka odevov na módnych prehliadkach, modelka

manéver

úhybný pohyb, predstierané konanie

manévre

vojenské cvičenie s bojovými podmienkami

manéž

kruhová cirkusová aréna; krytá vojenská jazdiareň

mangabej

druh africkej opice

mangán

ťažký kov, značka Mn

manganan

zliatina medi, niklu a mangánu

manganit

vodnatý oxid mangánu, čierny nerast obsahujúci mangán

mango, mangovník

dužinatá tropická drevina žltej farby s chutnými sladkými plodmi

mangold

listová zelenina, cvikla

mangrove

tropický porast bahnomilných rastlín na pobreží

mangusta

mačke podobná drobná africká šelma

mánia

vášeň, vášnivá zaujatosť, vášnivá náklonnosť; druh duševnej choroby, zúrivosť

maniak

šialenec; človek trpiaci utkvelou predstavou

maniéra

bezduchý zabehnutý spôsob tvorby; spoločenské vystupovanie, spôsoby, chovanie

maniére

zvyky, ustálené spôsoby práce alebo konania; vyumelkovaný, nevýrazný umelecký prejav; spoločenské chovanie, spôsoby

maniérizmus

umelecká tvorba založená na maniére; slohové obdobie medzi renesanciou a barokom

manifest

slávnostné verejné prehlásenie; dôležitý politický alebo spoločenský program, prevolanie

manifestácia

verejný prejav; masové vystúpenie

manifestačný

zjavný, zrejmý, zretelný

manicheizmus

asketické náboženské učenie Peržana Maniho z 3. storočia n. 1.

manikúra

odborné ošetrenie rúk, najmä nechtov

maniodepresia

chorobné stavy úplnej otupelosti z utkvelých predstáv

maniok

rastlina tropickej Ameriky pestovaná pre koreňové hľuzy obsahujúce škrob, múka z týchto hľúz, kassava

manipul

starorímsky vojenský oddiel, tretina starorímskej kohorty; súčasť omšového rúcha, ozdobný látkový pás nosený na ľavom predlaktí

manipulácia

zaobchádzanie s niečím; postup tvorby alebo výroby; úprava tovaru; jednanie, najmä nečestné

manipulátor

človek niečím alebo niekým manipujúci; stroj, ktorého mechanizmus sa skladá spravidla zo segmentov vzájomne spojených kĺbmi alebo posuvnými mechanizmami na uchytenie a pohyb predmetov

manit, manitol

alkoholický cukor v rastlinách

manitou, manitu

pôvodne zázračná sila, neskôr boh Indiánov v Severnej Amerike

manko

úbytok, strata, schodok, rozdiel medzi účtovnými údajmi a skutočným stavom

mano-

prvá časť zložených slov s významom tlak, tlakový

manometer

tlakomer

manostat

prístroj udržujúci rovnaký tlak

manóza

rastlinný cukor

manšester

pozdĺžne vrúbkovaná vlasová tkanina; český ľudový tanec

mantika

veštenie; vyvolávanie duchov

mantila

čierny krajkový závoj zahaľujúci hlavu a ramená španielskych žien; pláštenka

mantinel

obruba, kraj, ohrada; zvýšený okraj ihriska, napr. pre ľadový hokej; pružný okraj gulečníkového stola; vymedzenie priestoru, hraníc, možností pohybu

mantisa

desatinná časť dekadického logaritmu uvádzaná v logaritmických tabuľkách

mantón

veľká hodvábna šatka andalúzskych žien

mantra

posvätné, magické slovo, ktorého opakovaním sa v jóge alebo v hinduizme dosahuje sústredenie

manu propria

vlastnou rukou, vlastnoručne

manuál

príručný zápisník; návod na použitie, príručka; klávesnica organu alebo harmónia

manuálny

ručný

manudharma

indická literárna pamiatka bráhmanizmu

manufaktúra

remeselnícka dielňa; podnik s manuálnou - ručnou - výrobou

manul

malý ázijský púštny dravec

manuskript

rukopis

manzarda, manzardka

podkrovie, podkrovná miestnosť, podkrovný byt; strecha zložená z dvoch rôzne sklonených plôch

manžeta

zakončenie rukáva, obruba

maoizmus

krajne ľavicová rovnostárska totalitná doktrína, podľa čínskeho politika Mao Ce-tunga

mapa

zmenšené zobrazenie časti zemského povrchu

mapografia

názov pre topografické merania a kartografiu

mara

hlodavec žijúci v Argentíne

marabu

africký bocian so silným zobákom živiaci sa zdochlinami

Marabut

islamský veštec; asketický pustovník v severnej Afrike; hrob arabského svätca

maracas

pár dutých drevených gulí, rumba gule

maral

kaukazský jeleň

maran

posmešné označenie násilne pokrsteného Žida a Maura v 15. storočí, tajne zachovávajúceho pôvodné náboženské presvedčenie

maraska

divorastúca višňa v Dalmácii

maraskino, maraschino

višňový likér z marasky

marast

bahno, bažina, blato; mizerné počasie

maratón

dlhá, zdĺhavá, vyčerpávajúca činnosť

maratónsky beh

vytrvalostný bežecký závod dlhý 42,2 km

marazmus

schátralosť vekom; schátralosť duševná, morálna alebo telesná; zlé, nedôstojné pomery

marcato

v hudbe: výrazne, dôrazne

marcia

v hudbe: pochod, v pochodovom tempe

marcia funebre

smútočný pochod

marciálny

vojenský, vojnový; mohutný, statný (o postave)

marcipán

krehký a jemný perník s medom; mandľová náplň do cukroviniek a zákuskov

mare

tmavé zóny na Mesiaci a na Marse; more

maréna

lososovitá ryba s veľmi chutným mäsom

maréna

sladkovodná aj morská ryba

mareograf

prístroj registrujúci zmeny výšky morskej hladiny

margarit

priesvitný jednoklonný nerast

marginálie

poznámky na okrajoch listu alebo na vonkajšom okraji stránky

marginálny

okrajový, krajný, medzný

maribo

polotvrdý syr z dánskeho ostrova Lolland

marihuana

druh omamnej látky, hašiš, sušené listy indického konope, opiát

marimba

xylofónový nástroj černošského pôvodu

marína

obraz mora alebo jeho pobrežia; zastaralý výraz pre námorníctvo, loďstvo

marináda

kyslý alebo sladkokyslý korenený nálev na nakladanie mäsa, rýb a pod.

maringotka

obytný drevený alebo plechový voz

marinný

vzťahujúci sa na more

marioneta

bábka vedená na nitiach alebo drôtoch

mariška

slangový výraz pre marihuanu

maritímny

morský; námorný

marka

základná menová jednotka v Bosne a Hercegovine, predtým v Nemecku

markantný

nápadný, výrazný, význačný

market

trh

marketéria

jemná intarzia

marketing

koncepcia výrobnej a obchodnej politiky firmy

markírovať

predstierať, simulovať

markitán

civilista predávajúci v žoldnierskych armádach potraviny a iný tovar

markitánka

prostitútka sprevádzajúca žoldnierske jednotky na ich výpravách

markíz

francúzsky šľachtický titul, stupeň medzi grófom a kniežaťom

markíza

manželka markíza, titul šľachtičnej; strieška nad oknom alebo vchodom na ochranu pred dažďom alebo slnkom; široké kreslo francúzskeho typu z 18. storočia

markovať

značkovať, označovať; vytyčovať, vyznačovať; zaznamenávať, napr. predaný tovar

maroilles

francúzsky mäkký syr s tenkou vrstvou plesne na povrchu

marón

strom gaštan jedlý a jeho plod

maronita

príslušník sýrsko-kresťanskej cirkvi

maršal

vysoká vojenská hodnosť, v poradí druhá po generalissimovi

maršala

druh talianskeho dezertného vína

maršálek

predseda poľského Sejmu (parlamentu)

marše

prímorské nížiny pri Severnom a Baltskom mori, občasne zaplavované

martellando

v hudbe: búšivo

martini

značka vermutu; miešaný nápoj z vermutu a ginu alebo vodky

martit

veľmi kvalitná železná ruda

martýr

mučeník

martýrion

hrob mučeníka s oltárom, svätyňa na pamätnom mieste

martýrium

mučeníctvo; doba veľkých utrpení; neznesiteľné trápenie

marxizmus

teória marxistického poňatia dejín s vyvodenou vedúcou úlohou proletariátu

marža

rozdiel, medzera; obchodná prirážka; rozdiel kurzov na rôznych burzách

masa

hmota ako materiál, surovina; beztvará látka; veľké množstvo ľudí, dav

masaker

hromadné vraždenie, zabíjanie ľudí; krvipreliatie

masáž

hnetenie, trenie tela, poklep časti tela ako liečebný a osviežujúci prostriedok

mascagnit

sulfát amónny, nerast

mascarpone

čerstvý taliansky syr s vysokým obsahom tukov

masér

psovod, pretekár so psím záprahom

masív

mohutný celok, zhluk; hlavný horský hrebeň; mohutné pohorie

masívny

celistvý, plný, hmotný, mohutný, obsahujúci veľké množstvo hmoty

maska

škraboška, prestrojenie; predstieranie; nalíčená tvár; vonkajší kryt chladiča automobilu

maskarón

plastický ozdobný motív v podobe ľudskej tváre

maskot

talizman, predmet (pre šťastie); hodvábna tkanina s pevnou osnovou

maskulinita

mužské rysy chovania

maskulinizácia

zmena ženských pohlavných znakov na mužské; transplantáciou pohlavných žliaz vyvolaná premena samice na samca

maskulínum

slovo mužského rodu; mužský rod

masochista

človek postihnutý masochizmom

masochizmus

pohlavná zvrátenosť prejavujúca sa potrebou byť týraný sexuálnym partnerom, pociťovať bolesť alebo poníženie pri sexe

masoréti

židovskí učenci, ktorí doplnili hebrejský text biblie poznámkami a znakmi pre správne čítanie

masový

hromadný; davový; vyskytujúci sa vo veľkom množstve

mastaba

staroegyptská kamenná hrobka bohatých občanov v tvare nízkeho skoseného ihlana

mastalgia

bolesť v okolí prsnej žľazy bez patologickej príčiny, mastody-nia

mastif

anglické robustné psie plemeno s veľkou hlavou

mastika

balkánsky aromatický likér

mastikácia

žuvanie, kúsanie; spôsob úpravy surového kaučuku

mastitída

zápal prsnej žľazy

mastix

živica používaná pri výrobe lepidiel a lakov a v medicíne; zmes asfaltu a vápencovej múčky na povrch vozovky

mastocyt

blúdivá bunka

mastodont

vyhynutý chobotnatec doby ľadovej, predchodca slona; v prenesenom zmysle veľká, neprispôsobivá organizácia alebo spoločnosť

mastodýnia

bolesť prsníkov

mastopatia

nezhubné ochorenie prsnej žľazy s tvorbou cýst

mastoptóza

previsnutie prsníkov

mastotómia

chirurgické otvorenie prsníkovej žľazy

masturbácia

pohlavné sebaukájanie, onania

masturbovať

sám seba pohlavne ukájať; onanovať

masy

ľud, široké vrstvy ľudu

mašallah

arabský výraz (nech sa deje vôľa Allahova)

maškaráda

sprievod maskovaných postáv; smiešne oblečenie; pretvárka, falošnosť, neúprimné, niečo zakrývajúce konanie

mat

koniec šachovej hry

matador

zápasník s býkmi usmrcujúci toreádorom poranené zviera; vodca, predák

maté

paraguajský čaj zo sušených listov rastliny obsahujúcej kofeín

matematika

veda, ktorá sa zaoberá pôvodne číslami a geometrickými tvarmi, ale v súčasnosti zahrňuje veľa relatívne samostatných odborov; náuka o číselných, kvantitatívnych a priestorových vzťahoch; vyučovací predmet; učebnica tejto náuky

mater

matka; tlačová matrica; predstavená katolíckeho ženského kláštora

Mater dolorosa

Matka Sedembolestná, zobrazenie Márie s ukrižovaným Kristom

Mater verborum

matka slov, v literatúre označenie stredovekých slovníkov

matéria

látka, hmota; surovina; predmet; obsah, námet, napr. článku; skutočnosť existujúca mimo vedomia a nezávisle na ňom

matéria

látka, surovina, hmota; predmet, podstata, obsah; námet

materiál

hmota, surovina; látka, z ktorej sa niečo vyrába; podklad, prameň vedeckej, umeleckej alebo inej činnosti

materialistický

hodnotiaci z hľadiska hmotných statkov, peňazí; vychádzajúci z materializmu

materializácia

stelesnenie, zhmotnenie; uskutočnenie zámeru

materializmus

vedecký názor považujúci hmotu, prírodu a bytie za prvotné, vedomie a myslenie za vlastnosť hmoty, teda druhotné; sledovanie iba svojho vlastného záujmu a prospechu

materiálny

hmotný, vecný, telesný; hmotársky, prospechársky

maternita

materstvo

matchball

v tenise a iných loptových hrách rozhodujúce podanie, ktorým možno ukončiť celé stretnutie

matiné

popoludňajšia slávnosť alebo umelecký program

matiné

predpoludňajšie spoločenské podujatie; menší koncert

matolína

pevné zvyšky ovocia alebo hroznových bobúľ po vylisovaní

matovanie

odstraňovanie prirodzeného lesku rôznych materiálov

matriarchát

rodové zriadenie so ženou ako vedúcou osobnosťou; spoločnosť založená na príbuzenstve a dedení v materskej línii

matrica

negatívny tvar výrobku na odlievanie; podklad na výrobu kópií, napr. výkresov

matrika

úradná kniha zápisov o narodeniach, sobášoch a úmrtiach obyvateľov

matrimónium

manželstvo, sobáš

matrioška

sada postupne do seba vkladaných figúrok, vyrábaná v Rusku

matroklinita

u mimojadrovej dedičnosti dedičnosť znaku vždy po matke

matróna

staršia úctyhodná žena; v pejoratívnom zmysle žena silnejšej postavy, často s prehnane vznešeným chovaním

matronymia

odvodzovanie mena od mena matky

matróz

námorník, lodník

maturácia

dospievanie, dozrievanie

maturita

záverečná skúška na stredných školách; skúška dospelosti

Matuzalem

podľa biblie Noemov starý otec, ktorý sa podľa legendy dožil niekoľko sto rokov veku, v prenesenom zmysle veľmi starý človek

mauzerka

slangový výraz pre druh vojenskej pušky konštruktéra Mau-sera

mauzóleum

priestorná hrobka s povrchovou stavbou

maxi-

prvá časť zložených slov s významom najväčší

maxila

horná čeľusť stavovcov a niektorých bezstavovcov

maxilotómia

preťatie hornej čeľuste

maxima

životné pravidlo, zásada; stručná, vtipná, prozaická úvaha

maximalizácia

smerovanie k najvyšším cieľom

maximalizmus

úsilie o dosiahnutie najvyšších výsledkov bez ohľadu na podmienky a možnosti

maximálny

najvyšší, najväčší, krajný

maximum

najvyššia hodnota alebo miera; najvyššie množstvo; vrchol

mayday

(mej dej) rádiofónne slovné tiesňové volanie, volanie o pomoc

mazdaizmus

staroperzské náboženstvo proroka Zarathustru, zoroastriz-mus

mazúrka

poľský národný tanec v trojštvrťovom rytme

mazut

zvyšok po destilácii ropy, ťažký vykurovací olej; surovina na výrobu minerálnych olejov

mažoretka

dievča v uniforme a vysokej obuvi v čele slávnostného sprievodu, kapely a pod.

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa

latinský výrok: moja vina, moja vina, moja najväčšia vina; od 11. storočia súčasť katolíckej formuly priznania a pokánia pri všeobecnej spovedi na začiatku omše

meander

ornament z pravouhlej lomenej čiary; meandre = pravidelné zákruty rieky

mecenáš

bohatý podporovateľ vedy a umenia

mečbol, matchball

posledná, konečná lopta v stretnutí

medaila

pamätný odznak, vyznamenanie; pamätný peniaz

medailón

oválny prívesok k náhrdelníku, najčastejšie s rytinou alebo vyobrazením; reliéfová výzdoba pomníka alebo priečelia budovy, spravidla oválna alebo kruhová; umelecky spracovaný slovný alebo obrazový portrét života a diela významnej osobnosti

médiá

masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, tlač, internet a pod.)

mediácia

sprostredkovanie

medializácia

zverejňovanie, poskytnutie publicity v masovokomunikačných prostriedkoch

mediálny

stredný, stredový, tiahnuci ku stredu; týkajúci sa médií (televízia, rozhlas, tlač a pod.)

medián

aritmetický priemer dvoch stredných hodnôt štatistických súborov; špiritista, vyvolávač duchov

mediastinálny

medzipľúcny

mediastinum

medzihrudie

mediátor

sprostredkovateľ

medicína

lekárstvo, lekárska veda a prax; hovorové označenie fakulty lekárstva

medicinálny

liečivý, liečebný; zdravotný, zdravotnícky; lekársky

medicinbal

ťažká plnená kožená lopta

medicinman

anglický názov lekára a kúzelníka u primitívnych a indiánskych kmeňov

medieval

stredovek; druh písma latinky s naklonenou osou

medik

študent medicíny

medikament

liek

medikamentózny

vyvolaný liekmi; uskutočňovaný pomocou liekov

medio-

prvá časť zložených slov s významom stred, stredný, prostredný

mediokalcinóza

ochorenie tepien, ktorého príčinou je ukladanie vápenných solí

mediokrita

prostrednosť, priemernosť

medisancia

ohováranie, utŕhanie na cti; klebeta

meditácia

premýšľanie, hĺbanie, rozjímanie

mediterán

prvý stupeň mladších treťohôr

mediteránny

stredozemský, týkajúci sa Stredozemného mora a krajín v tejto oblasti

médium

prostriedok; prostredie; stredný článok niečoho; v špiritizme osoba, ktorá údajne sprostredkuje styk so zosnulými alebo vzdialenými osobami; masovokomunikačný prostriedok; v kulinárstve stredne prepečený

medula

dreň, napr. kostná; miecha

medulárny

miechový; dreňový

medúza

morský živočích so zvonovitým rôsolovitým telom

medzimolekulárny

jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi molekulami

medziplanetárny

jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi planétami, napr. medziplanetárny let

Mefisto, Mefistoteles

postava diabla, ktorý zvádzal doktora Fausta z rovnomenného Goetheho diela; v prenesenom zmysle škodoradostný človek

mefitický

odporne páchnuci, smradľavý

mega-

predpona s významom miliónteho násobku, násobku 10 na šiestu

megaflops

jednotka výpočtovej rýchlosti, milión operácií pri pohyblivej desatinnej čiarke za sekundu

megafón

zosiľovač zvuku, hlásna trúba, reproduktor

megalit

monumentálny kamenný pamätník z predhistorických čias, kamenný kváder na budovanie hrobiek a obrovských stavieb

megalo-

prvá časť zložených slov s významom veľký, velikášsky

megaloblast

jedno zo štádií vývoja červenej krvinky

megalocyt

veľká červená krvinka, ktorá vznikla z megaloblastu

megalofóbia

chorobný strach z veľkých vecí alebo z veľkého priestoru

megalománia

chorobné sebapreceňovanie, chorobná túžba vyniknúť, velikášstvo, nadmerná túžba po sláve, moci a hmotných statkoch

megalopsia

zraková porucha, pri ktorej sa predmety zdajú byť väčšie ako v skutočnosti sú

megaron

v gréckej a egejskej kultúre dom s pravouhlým pôdorysom a s otvorenou predsieňou

megatona

výbušná hodnota jedného milióna ton tritolu

megawatt

milión wattov, značka MW

megawatthodina

milión wattov za hodinu, značka MWli

Megera

v starogréckej mytológii jedna z troch bohýň pomsty, v prenesenom význame zúrivá, škaredá a zlá žena, fúria

mechanika

náuka o rovnováhe a pohybe telies; oblasť prírodných vied, ktorá sa zaoberá zákonmi pokoja a pohybu telies a tekutín; strojníctvo

mechanizácia

zavádzanie strojovej výroby, nahrádzanie ručnej práce strojovou

mechanizmus

stroj; zariadenie na prenášanie pohybu; ustálený, strojový postup

mechanofóbia

chorobný strach z mechanizácie a automatizácie, zo strojov vôbec

meióza

redukčné delenie pohlavných buniek so zmenšením počtu chromozómov na polovicu

meira

iracký ovčí syr, ktorý dozrieva vo zvieracej koži

mejkap, make-up

kozmetická úprava tváre; riedky krycí farebný krém

Mekka

pútnické miesto islamu na Arabskom poloostrove, rodisko Mohameda, najposvätnejšie miesto moslimov; v prenesenom význame cieľ snaženia, vytúžený cieľ, významné stredisko

mekonión

obsah čriev novorodenca

mekonizmus

chronická otrava ópiom

mekteb

islamská základná škola

mela-, melano-

prvá časť zložených slov s významom tmavý, čierny

melagra

prudká bolesť končatín

melamín

heterocyklická dusíkatá zlúčenina

melange, melanž

zmes, zmeska

melanchólia

zádumčivosť, trudnomyselnosť, smútok

melancholický

spôsobujúci melanchóliu; trpiaci melanchóliou

melancholik

typ temperamentu; introvertný, citlivý, zádumčivý človek

melanín

pigment podmieňujúci farbu tkanív, napr. očí, kože a vlasov, kožné farbivo

melanizmus

tmavé sfarbenie pokožky pôsobením melanínov

melanodermia

nadmerná pigmentácia pokožky

melanóm

kožný zhubný nádor

melanoplastika

plastická operácia tváre

melanóza

nadbytok pigmentu v tele

melanóza

nadmerné ukladanie pigmentu v tele

melanterit

vodnatý sulfát železnatý, zelená skalica

melanž

zmes, zmeska

melasa

odpadový cukrový sirup

melazma

kožné ochorenie prejavujúce sa tmavými škvrnami najmä na rukách a nohách

melbury

anglický mäkký syr s plesňou na povrchu

melika

starogrécka piesňová lyrika; melodická zložka skladby

melinit

výbušnina obsahujúca kyselinu pikrovú

meliorácie

vedecky podložené zlepšovanie prírodných podmienok poľnohospodárskych kultúr, napr. zavodňovaním alebo odvodňovaním

melioratívum

zjemňujúce slovo, slovo so zlepšovacím významom

melír

farebne odlišný pruh vlasov, jemné rôznofarebné prúžky

melírovaný

pestrý, rôznofarebný, pestrofarebný

melizma

melodický rad tónov spievaných na jednu slabiku textu

melo-

prvá časť zložených slov s významom piesňový, spevný, hudobný

melódia

ľúbozvučný rad tónov, nápev; harmonická krása, súlad

melodičnosť

spevnosť, ľúbozvučnosť

melodika

súhrn znakov melódie; náuka o melódii

melodráma

dráma s hudobným doprovodom; spojenie hovoreného javiskového prejavu s hudbou; dojemný výjav, dojemná scéna

meloman

prehnaný milovník hudby

melománia

prehnaná láska k hudbe

melomélia

znetvorený vývin nadpočetných končatín

melón

popínavá rastlina s veľkými, niekoľko kg ťažkými jedlými plodmi

melos

spev, spevnosť, nápev; melodická reč

meloschíza

vrodený rázštep líca

Melpomenév

starogréckej mytológii jedna z deviatich Múz, ochrankyňa tragického básnictva, symbol scénického umenia

membrána

tenkostenné teleso, tenká blana; pružná tenká doštička; tenkostenné teleso prenášajúce namáhanie v ťahu, konštrukčný prvok v strojárenstve, stavebníctve a pod.; v chémii polopriepustnáblana zadržiavajúca väčšie molekuly; v biológii obalová vrstva buniek

membrum

končatina, úd

memento

varovné znamenie, upozornenie, výstraha

memento mori

pamätaj na smrť, v prenesenom zmysle pripomienka vážneho nebezpečenstva alebo smrti

memoáre

životné pamäte, spomienky, životné zápisky

memorandum

pamätný spis; zápisná kniha

memoriál

závod alebo súťaž na pamiatku športovca alebo športového funkcionára

menádav

starogréckej mytológii sprievodkyňa boha Dionýza, bakchant-ka; v prenesenom zmysle veľmi vášnivá, zmyselná a prudká žena

menarché

prvá menštruácia

menažéria

zverinec

mendelizmus

učenie o základoch dedičnosti, náuka brnenského biológa Mendela (1822 - 1884); pomocou jednoduchých číselných pomerov zisťuje dedenie telesných znakov u potomstva

mene tekel

naliehavé varovanie, tajomná výstraha

menhir

v pôvodnom význame dlhý kameň; megalitický kultový pamätník, zvislý kamenný stĺp v niektorých častiach západnej Európy, pochádzajúci z mladšej doby kamennej, teda z čias približne 2500 rokov pred n.l.

menilit

odroda opálu

meninga

mozgová a miechová pléna, blana

meningióm

nezhubný nádor mozgovej pleny

meningitída

zápal mäkkých plien mozgových

meningokok

baktéria guľovitého tvaru spôsobujúca hnisavé zápaly mozgových plien (blán)

meniskus

dutovypuklá alebo vypuklodutá šošovka v tvare mesiačika; zakrivenie povrchu kvapaliny v kapiláre; chrupavková kĺbová platnička v kolennom kíbe

meniskus

chrupavková kĺbová platnička, najmä v kolennom kíbe; zakrivený povrch kvapaliny v úzkej nádobe

menopauza

strata menštruácie po prechode

menora

židovský sedemramenný svietnik, symbol židovskej viery

menoragia

veľmi silné menštruačné krvácanie

menorea

pravidelné krvácanie z rodidiel, mesiačiky, menzes, menštruácia

menorrhoea

menštruácia, pravidelné mesačné krvácanie žien, menzes, mesiačiky

menostatikum

liek zmierňujúci krvácanie z rodidiel

menštruácia, menorrhoea

pravidelné mesačné krvácanie žien, mesiačiky, menzes

menštruovať

mať menštruáciu

mentalita

duševný stav; spôsob myslenia a chápania, názor

mentálny

duševný, rozumový, myšlienkový

mente captus

nepríčetný, zbavený rozumu

mentol

súčasť éterického oleja z mäty piepornej, terpenický cyklický alkohol v prírodných siliciach

mentor

vychovávateľ, poradca; ten, kto karhá a poúča, mravokárca; v pejoratívnom zmysle človek, ktorý ustavične len karhá a poúča; druh vrúbľov ovocných stromov

mentorovať

poučovať; karhať, povýšenecky napomínať

menu

jedálny lístok; reštauračný obed alebo večera podávané ako celok bez výberu jednotlivých jedál; reštauračné jedlo s pevným poriadkom chodov za jednotnú cenu

menuet

tanec v miernom tempe a v trojštvrťovom takte

menza

študentská alebo iná spoločná jedáleň; stôl, oltárna doska

menzes

menštruácia

meotar

Spätný projektor. Zariadenie na presvietenie priehľadných fólií s údajmi na stenu alebo na plátno.

meprobamat

upokojujúci prostriedok

mercerácia

pracovný postup, pri ktorom bavlnená tkanina získava hodvábny lesk a zvýši sa jej pevnosť

merenchým

druh rastlinného pletiva s veľkými medzibunkovými priestormi

meridián

pomyselná čiara na zemskom povrchu spájajúca miesta, na ktorých Slnko v rovnakom čase vrcholí, poludník

merino

jemná látka z česanej priadze; plemeno ovce; jemné vlnené vlákno z merinových oviec

meristém

rastlinné delivé pletivo

meritórny

vecný, týkajúci sa danej veci alebo obsahu; podstatný

meritum

podstata, vlastný obsah veci, jadro veci

merkantil

príležitostné tlačoviny, napr. reklamné letáky, akcidencia

merkantilizmus

v 16.-18. storočí hospodárska politika hľadajúca zdroje bohatstva v obchode a hromadení kapitálu, predovšetkým však zlata a striebra

merkurializmus

otrava organizmu ortuťou a zlúčeninami ortute

merzolát

penivý prací prostriedok

mesianizmus

viera v príchod Spasiteľa alebo v zvláštne spasiteľské poslanie národa

Mesiáš

v židovskej a katolíckej vierouke očakávaný spasiteľ; kto sa považuje alebo je považovaný za záchrancu

meskalín

alkaloid z niektorých kaktusov, droga

mesmerizmus

využitie hypnózy na liečebné účely, podľa nemeckého lekára Mesmera

Messalina

tretia manželka cisára Claudia preslávená zhýralosťou, v prenesenom zmysle záletnica, zhýralá žena

mestic

pôvodne miešanec belocha a Indiánky v Strednej a Južnej Amerike, dnes sa takto označujú všetci miešanci v tejto časti sveta

mešita

islamská modlitebňa, centrum náboženského života islamu

meškal

halucinogén z listov agávy, silná stredoamerická liehovina

mešuge

hebrejský a neskôr slangový výraz pre popleteného, bláznivého človeka

méta

vytýčený cieľ

meta-

prvá časť zložených slov s významom cez, za, po, medzi, mimo, s

metablastém

výrastok rastlinného pletiva

metabolický cyklus

cyklus premeny látok v organizme, látková premena

metabolit

organická látka, ktorá sa podieľa na metabolizme

metabolizmus

látková premena v živých tkanivách

metadáta

dáta popisujúce dátové prvky a dátové štruktúry

metafáza

druhé štádium delenia bunkového jadra

metafora

prenesenie významu jedného pojmu na druhý; použitie slova v prenesenom zmysle, obrazné pomenovanie na základe podobnosti

metafráza

vyjadrenie obsahu literárneho textu opisom, napr. obsahu básne prózou

metafyzika

filozofická náuka o nadzmyslových princípoch bytia; teória východiskových kategórií filozofie

metagenéza

rodozmena

metagram

hádanka so zámenou písmen

metachronizmus

nesprávne časové umiestenie deja; časová chyba

metajazyk

vo výpočtovej technike jazyk používaný na opísanie iného jazyka

metakarpus

záprstie

metakutizácia

zdrevnatenie blán buniek na koncoch koreňov

metál

hovorový výraz pre vyznamenie, medailu

metal

kov

metalický

kovový

metalíza

náterová hmota obsahujúce kovové častice

metaloid

prvok s vlastnosťami kovov aj nekovov, napr. arzén

metalorgia

náuka o štruktúre kovov a zliatin

metalóza pľúc

zaprášenie pľúc kovovým prachom

metalues

ochorenie syfilitického pôvodu

metalurgia

hutníctvo; náuka o dobývaní a spracovaní rúd

metaméra

pravidelne sa opakujúce články tela niektorých živočíchov; článok tela nižších živočíchov so všetkými orgánmi

metamorfóza

premena, zmena tvaru; vývoj orgánu odlišného od pôvodného genetického základu; premena hornín pôsobením horotvorných procesov; vývoj živočícha cez jedno alebo viac štádií larvy

metán

bezfarebný horľavý plyn, zmiešaný so vzduchom prudko vybuchuje; banský plyn, najjednoduchší nasýtený uhľovodík; umelo sa vyrába pri spracovaní ropy a koksovaní uhlia

metanizácia

úprava oxidu uhoľnatého na metán

metanol

najjednoduchší, veľmi toxický alkohol, metylalkohol, drevný lieh

metapsychológia

náuka o nadzmyslových, okultných javoch, parapsychológia, psychotronika

metastáza

druhotné ložisko vzniknuté zavlečením nákazy z primárneho ložiska

metastázovať

šíriť sa metastázami

metatartus, metatarzus

priehlavok

metatarzalgia

bolesť priehlavku

metatéza

prešmyknutie hlások v slove

metatorax

zadohruď, tretia časť hrude hmyzu

metatropizmus

obrátenie úloh v sexualite, pasivita muža a aktivita ženy

metazoa

mnohobunkové živočíšne organizmy

metempsychóza

učenie o prevteľovaní a sťahovaní duší

metencefalón

časť zadného mozgu

meteor

v meteorológii názov pre jav pozorovaný na zemskom povrchu a v atmosfére s výnimkou oblakov; svetelný jav pozorovaný pri prelete meteoroidu zemskou atmosférou

meteorit

meteor, ktorý prenikol až na zemský povrch

meteorizmus

nadúvanie, tvorba plynov v črevách

meteoroid

pevná častica pohybujúca sa vesmírom

meteorológia

náuka o fyzikálnych dejoch v zemskej atmosfére; náuka o počasí; štúdium dejov prebiehajúcich v zemskej atmosfére

meteoropatia

negatívny vplyv zmien počasia a podnebia na živé organizmy

meteorosenzibilita

citlivosť na počasie a jeho zmeny

meteorotropizmus

fyziologická reakcia organizmov na zmeny počasia a podnebia

meteorotropný

negatívne reagujúci na zmeny počasia a podnebia

metér

tlačiarenský sadzač lámajúci sadzbu

meter

základná dlžková jednotka, značka m; meradlo

metical

menová jednotka Mozambiku

metóda

spôsob skúmania alebo konania; sústavný postup vo vedeckej a inej činnosti

metodický

sústavný, konaný podľa určitej metódy; premyslený, účelný

metodika

náuka o zákonitostiach výučby; spôsob vedeckého výskumu a činnosti; návod; pracovný postup

metodisti

príslušníci evanjelickej cirkvi, ktorá vznikla z cirkvi anglikánskej

metodológia

náuka o všeobecných metódach vedeckej alebo inej činnosti; súbor metód určitého druhu činnosti

metománia

chorobná túžba po alkohole

metonomázia

preklad vlastného priezviska do cudzieho jazyka

metonýmia

zámena slov na základe vnútornej vecnej súvislosti; zámena vecne súvisiacich pojmov; premenovanie, napr. (milujem Beetho-vena) = Beethovenovu hudbu

metopa

doska dórskeho vlysu, často s reliéfom

metopizmus

rázštep lebečnej kosti zapríčinený nezarastaním švíkov

metoposkopia

veštenie z vrások na čele

metralgia

bolesti maternice

metráž

dĺžka uvádzaná v metroch

metresa

vydržiavaná milenka, súložnica, neviestka

metrika

náuka o rytmických formách básnického jazyka; v matematike pojem z teórie metrických priestorov; v hudbe náuka o rôznych druhoch taktu a ich funkciách

metriopatia

starogrécka etická požiadavka miernosti a ovládania efektov

metritída

zápal maternice

metro

mestská podzemná dráha, skratka z francúzskeho slova métropolitain

metrológia

náuka o meraní, mierach a meradlách

metronom

prístroj na zvukové odmeriavame rytmu, taktomer

metropola

hlavné mesto; štát vo vzťahu ku svojim kolóniám; cirkevná provincia

metropolita

arcibiskup katolíckej cirkvi; najvyšší pravoslávny duchovný hodnostár

metroptóza

odstránenie maternice alebo jej časti

metroragia

chorobné krvácanie z maternice mimo menštruačných cyklov

metrosalpingitída

zápal maternice a vajcovodu

metrosexuál

muž prehnane dbajúci o svoj zovňajšok, pravidelne navštevujúci kaderníka, pedikérku, manikúrku a pod.

metrum

veršová miera, schéma rytmického usporiadania verša

metyl

jednomocná organická skupina odvodená od metánu

metylácia

zavádzanie metylu do organických zlúčenín

metylalkohol

najjednoduchší alkohol, metanol, drevný lieh

mezaliancia

nerovný sobáš medzi šľachticom a nešľachtičnou; nevhodné spojenie

mezanín

zvýšené prízemie, medziposchodie medzi 1. a 2. podlažím

mezencefalon

stredný mozog

mezenchým

zárodočné tkanivo, z ktorého sa vytvára pojivo, pojivové tkanivo

mezentérium

okružie; blanitá časť pobrušnice, riasa pripájajúca črevné kľučky

mezkalín, meskalín

alkaloid z mexických kaktusov, halucinogénna droga

mezo-

prvá časť zložených slov s významom stredný, prostredný

mezoblast

stredný zárodočný list, mezoderm

mezoderma

stredná vrstva koreňovej kôry rastlín

mezofauna

drobné živočíchy žijúce v pôde

mezofyl

pletivo medzi dolnou a hornou vrstvou listu rastlín

mezofyt

rastlina vyžadujúca mierne vlhkú pôdu

mezogastralgia

bolesť v strednej krajine brucha

mezolit

stredná doba kamenná; kryštalický nerast

mezolitikum

stredná doba kamenná

mezonetový byt

byt vo dvoch podlažiach, dvojpodlažný byt

mezopauza

prechodná vrstva zemskej atmosféry, medzi mezosférou a ter-mo sférou

mezosféra

vrstva atmosféry nad stratosférou, v ktorej klesá teplota s výškou až do asi - 90 st. Celzia

mezosóma

stredná časť tela

mezoterapia

v kozmetickej dermatológii dodanie výživných a regeneračných látok do pokožky mnohopočetnými vpichmi, aby sa koža vypla a vyhladila

mezotermálne ložiská

vznikajú pri stredných tlakoch a teplotách, najčastejšie v stredných hĺbkach zemskej kôry

mezotermálny organizmus

preferuje stredné teploty prostredia

mezotermné rastliny

vyžadujú priemernú ročnú teplotu 15-20 stupňov Celzia

mezotorax

druhá, stredná časť hrude hmyzu

mezozoikum

druhohory

mezúra

časová dĺžka nôt; nádoba na odmeranie väčšieho množstva kvapalín

mezza voce

v hudbe: polohlasom, polohlasne

mezzo-

prvá časť zložených slov s významom stredný

mezzoforte

v hudbe: stredne silne

mezzopiano

v hudbe: poloslabo, pomerne ticho

mezzosoprán

stredne vysoký ženský hlas medzi altom a sopránom

mezzotinta

druh medirytiny; prechodový odtieň medzi svetlom a tieňom vo výtvarnom umení, polotieň

Mg

značka pre horčík

mg

značka pre miligram

MHz

značka pre megahertz

v gréckej abecede znak pre hlásku m

miazmus, miazma

znečisťovanie ovzdušia škodlivými látkami; nákaza z vdychovaných výparov

migrácia

sťahovanie obyvateľstva vo vnútri krajiny alebo z jednej do druhej; sťahovanie vtákov a iných živočíchov do iných lokalít; premiestňovanie iónov pôsobením elektrického poľa; v literatúre prechod rovnakej látky z jednej literatúry do druhej, výskyt rovnakej témy vo viacerých literatúrach s jedným základným prameňom; premiestňovanie, sťahovanie, zmena pobytu, prechádzanie

migréna

bolestivý záchvat v polovici hlavy

migrenik

osoba trpiaca migrénou

mihráb

oltárny priestor obrátený k Mekke, oltár v islamskej mešite; typický vzor islamských modlitebných koberčekov

mikádo

titul japonských cisárov, ktorý sa však používal iba v poézii; japonská spoločenská hra s tenkými tyčinkami; dámsky účes z krátkych vlasov

mikcia

močenie

mikro-

prvá časť zložených slov s významom malý; predpona vo význame milióntiny

mikrób

jednobunkový živočíšny a rastlinný mechanizmus viditeľný mikroskopicky; mikroorganizmus

mikrobicídny

schopný usmrcovať mikroorganizmy

mikrobiogénne prvky

biogénne prvky vyskytujúce sa v organizme iba v malom množstve, napr. zinok

mikrobiológ

odborník v mikrobiológii

mikrobiológia

veda o organizmoch, k pozorovaniu ktorých treba použiť zväčšovacie a iné pomôcky

mikrobión

najmenší živý organizmus

mikrobúria

prítomnosť mikróbov v moci

mikrobus

automobil na prepravu menšieho počtu osôb s mierne zväčšenou karosériou

mikrocefália

neúmerne malá hlava

mikrócia

neúmerne malé uši

mikrocyt

malá červená krvinka

mikročip

miniatúrna súčiastka z polovodivého materiálu, ktorá obsahuje miniatúrne elektronické obvody

mikrodermabrázia

peeling pokožky mechanickým odlupovaním povrchových častíc kože za pomoci jemných kryštálov a masážnej sondy; používa sa v dermatológii

mikrodoncia

neúmerne malé zuby

mikroedafón

mikrofauna

mikroekonomika

teória skúmajúca chovanie jednotlivých ekonomických subjektov

mikrofág

bunka, ktorá dokáže usmrcovať a pohlcovať drobné častice, napr. baktérie

mikrofauna

v pôde žijúce živé organizmy veľkosti do 0,1 mm

mikrofilm

citlivý film s malou plochou

mikrofiš

fotomechanicky zmenšená kópia pôvodného dokumentu

mikrofón

zariadenie na premenu akustickej energie na elektromechanickú

mikrofyt

drobnohľadný, mikroskopický rastlinný organizmus

mikrognatia

neúmerne malá brada

mikrografia

chorobné písanie nápadne malým písmom

mikrochirurgia

odbor chirurgie pracujúci s jemnou operačnou technikou, najmä v neurológii a plastickej chirurgii

mikroinštrukcia

určuje elementárne operácie počítača

mikroklíma

podnebné vlastnosti malej oblasti alebo priestoru, napr. obce, miestnosti a pod.

mikroklimatológia

štúdium mikroklímy, súčasť klimatológie

mikrokozmos

svet organizmov neviditeľných voľným okom

mikrolit

veľmi drobný nástroj zo strednej doby kamennej; vzácny kubický nerast zo skupiny pyrochlóru; mikroskopická stavebná jednotka uhlia organického pôvodu; mikroskopické kryštály v horninách bohatých na sklo

mikrománia

chorobné podceňovanie samého seba, vlastných schopností

mikromélia

neúmerne malé končatiny

mikrometer

meradlo veľmi malých dĺžok a uhlov

mikroorganizmus

jednobunkový rastlinný alebo živočíšny organizmus viditeľný len mikroskopom, najčastejšie jednobunkový

mikropaleontológia

výskum drobných skamenelín, súčasť paleontológie

mikroplanktón

rastliny a živočíchy mikroskopickej veľkosti vznášajúce sa na vodnej hladine

mikropočítač

číslicový počítač, ktorého základná jednotka obsahuje jeden alebo niekoľko mikroprocesorov, pamäť a vstupné a výstupné jednotky

mikroport

malý mikrofón pripevnený na oblečenie účinkujúceho v televízii

mikroprocesor

procesor tvorený jedným integrovaným obvodom

mikropsia

zraková porucha, pri ktorej sa predmety zdajú byť menšie ako v skutočnosti sú

mikroskop

prístroj na pozorovanie veľmi malých predmetov, neviditeľných voľným okom, drobnohľad

mikroskopia

optické skúmanie mikroskopom

mikroskopický

drobnohľadný; neviditeľný voľným okom

mikrosomia

trpasličí vzrast, nanizmus

mikrospánok

veľmi krátky spánok

mikrospória

plesňové ochorenie vlasovej pokožky, najmä

mikrostómia

neúmerne malé ústa

mikroštruktúra

drobnohľadná stavba pletiva živého organizmu alebo pevných látok, dôležitá pre ich celkové vlastnosti

mikroten

vysokotlakový, lineárny, kryštalický polyetylén

mikrotrauma

menšie poranenie, menší úraz

mikrovlná

elektromagnetické žiarenie s vlnovou dĺžkou 10) m

mikrurgia

chirurgický zásah do bunky pod mikroskopom

mikter

podžalúdková žľaza; pankreas

mild

chuťovo jemný, slabý, neostrý, nevýrazný

milénium

tisíce výročie, tisícročnica

mili-

predpona s významom tisícina

miliampér

tisícina ampéra, značka mA

miliarda

tisíc miliónov

miliárna tuberkulóza

rozptýlená do všetkých tkanív, veľmi zhubná

milícia

občianske dobrovoľnícke vojsko; ľudová armáda; ozbrojená jednotka občanov; v socializme ozbrojená zložka komunistickej strany; v Rusku názov polície

milieu

prostredie, okolie; súhrn vonkajších životných podmienok; vyšívaná dečka

miligram

tisícina gramu, značka mg

milimeter

tisícina metra, značka mm

milinewton

tisícina newtonu, značka mN

miliohm

tisícina ohmu, značka mž

milión

tisíc tisícov, 1000 x 1000 = 1 000 000

milisekunda

tisícina sekundy

militantný

bojovný, bojachtivý; bojový, bojujúci

militárie

starožitnosti vzťahujúce sa na vojenstvo

militarizmus

podriadenie štátneho a verejného života armáde a jej záujmom ako súčasť prípravy na vojnu; vojenský duch ovládajúci verejný život

Military Police

vojenská polícia v USA a niektorých iných krajinách, skratka MP

mílius

prívetivý a vľúdny človek; úlisný človek

milivolt

tisícina voltu, značka m V

miliwatt

tisícina wattu, značka mW

millefiori

spôsob ozdobovania tzv. mozaikového skla, benátske sklo

mím

herec hrajúci bez slov

mímánsa

jedna z ortodoxných indických filozofických škôl na báze védskych rituálov, hlásajúca ideál spravodlivosti a aktívneho života

mimetezit

nerast mimetit

miméza, mimesis u

živočíchov napodobňovanie iných živočíchov alebo predmetov v záujme ochrany

mimika

herecké umenie; umenie napodobňujúcich pohybov a posunkov tela, najmä tváre; výrazové pohyby tváre

mimikry

schopnosť niektorých živočíchov prispôsobovať sa z ochranných dôvodov svojmu okoliu, napr. farbou srsti, tvarom tela a pod.; ochranné sfarbenie

mimolette

francúzsky polotvrdý červený syr

mimóza

citlivka obyčajná; rastlina s listami citlivo reagujúcimi na dotyk; chorobne citlivý človek

mimus

krátka antická komická scénka z bežného života; mím

min.

skratka pre minútu

mína

podzemné alebo podvodné výbušné teleso; podzemná chodba, baňa

minaret

štíhla veža pri islamskej modlitebni

minér

robotník pracujúci s výbušninami na stavbe tunelov, podzemných chodieb a pod.

minerál

nerast, anorganická prírodnina; štrukturálne homogénna látka vytvorená prírodným procesom

minerálie

nerastné látky

mineralizácia

premena mŕtvej organickej hmoty na anorganickú; rozklad organických látok na anorganické prostredníctvom mikroorganizmov

mineralizovať

rozložiť organické látky na anorganické

mineralóg

odborník v mineralógii

mineralógia

veda o nerastoch, ich výskyte, vlastnostiach a premenách

minestra

talianska ryžová polievka s mäsom a zeleninou

mini-

prvá časť zložených slov s významom malý, krátky, drobný

miniatúra

drobná kresba v starých knihách; obraz malého formátu, drobnomaľba; zdrobnelina, zmenšenina, drobný predmet

miniaturizácia

zmenšovanie súčiastok, najmä v elektronike, pri plnom zachovaní ich vlastností a funkcií

miniatúrny

malý, zdrobnený, zmenšený

minimalizmus

druh abstraktného maliarstva v 50. rokoch 20. storočia; v hudbe štýl založený na exotických nástrojoch a etnických postupoch

minimalizovať

stanoviť najmenšiu mieru alebo množstvo niečoho; znížiť na najmenšiu mieru; znižovať význam niečoho

minimálny

krajne malý, najmenší, nepatrný

minimax

ručný hasiaci prístroj

minimum

najmenšia miera alebo množstvo; najmenšia hodnota, najmenšia časť

minister

člen vlády

minister bez portfej

bez určenia rezortnej pracovnej náplne, titulárny minister, tzv. minister bez kresla

miništrant

laický pomocník katolíckeho kňaza pri obrade alebo bohoslužbe

mínium

oranžový až jasnočervený pigment, súčasť antikoróznych náterov

mink

norka americká, cenná kožušina

minnesang

stredoveká milostná dvorská a rytierska poézia v Nemecku v 12. - 14. storočí

minnesänger

stredoveký potulný spevák minnesangov

minojské písmo

čiastočne rozlúštené písmo pôvodných obyvateľov starovekej Kréty

minorát

feudálne nástupnické právo najmladšieho člena šľachtického rodu

minorita

menšina

minoritný

menšinový

minorum gentium

latinsky: nižšieho rádu; vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. rodovej, teda starej šľachty

minstrel

hlavný chrám, dóm, katedrála

minuciózny

maličký, drobný, presný, úzkostlivý, puntičkársky, veľmi podrobný

mínus

nedostatok, chyba; menej, bez; odpočítané; znamienko odčítania alebo záporu (-)

mínuska

písmeno malej abecedy, minuskula

minuskula

malé písmo

minúta

jednotka času, 60 sekúnd; šesťdesiatina uhla, jednotka oblúkového stupňa; okamih, chvíľka

miocén

oddelenie mladších treťohôr

mión

elementárna častica patriaca medzi leptóny, patrí do druhej generácie fundamentálnych častíc

mióza

zúženie zreničky

mirabelka

druh sladkej slivky

mirabilit

sulfát sodný, jednoklonný nerast

miracídium

štádium vývoja motolíc

mirakulózny

zazračný

mirákulum

zázrak, zázračný skutok alebo jav; stredoveká náboženská hra o zázrakoch svätých

misál

katolícka omšová kniha

miscelanea

všehochuť; spisy rôzneho obsahu v jednej knihe

Miserere

úvodné slová katolíckej zádušnej omše

Miserere nostri

Zmiluj sa nad nami; začiatok kajúcneho žalmu v Starom zákone

miserere, mizerére

nepriechodnosť čriev s následným zvracaním obsahu, tzv. zauzlenie čriev

misia

poslanie, úloha, posolstvo, určenie; zastupiteľský úrad; delegácia

misionár

šíriteľ náboženstva medzi inovercami; šíriteľ nej akej ideológie medzi odporcami

missa

omša, bohoslužba (katolícka)

missa solemnis

slávnostná omša

misterioso

v hudbe: tajomne

mistrál

studený severozápadný vietor vo Francúzsku a na Jadrane

misurato

v hudbe: v takte

mišna

ústna židovská náboženská tradícia

mitigácia

zmiernenie, zoslabenie, zjemnenie, upokojenie

míting, meeting

stretnutie, schôdzka; verejné zhromaždenie

mitochondria

drobné teliesko v bunkovej cytoplazme

mitóza

nepriame delenie jadra bunky; karyokinéza

mitra

v orientálnych krajinách pokrývka hlavy panovníka; bohoslužobná pokrývka hlavy vysokých katolíckych duchovných, infula

mix

zmes, prímes

mixáž

konečná úprava zvuku a hudby vo filme a v rozhlasových alebo televíznych nahrávkach; miešanie zvuku

mixed-pickles

anglický výraz pre zeleninovú zmes v náleve

mixér

elektrický kuchynský stroj; miešač nápojov, barman; zvukový technik, zvukár

mixoplódia

výskyt buniek s jadrami s nerovnakým počtom chromozómov

mixoskopia

sexuálne vzrušovanie sa sledovaním súlože iných

mixotrofia

výživa rastlín schopných fotosyntézy, ktoré však potrebujú k vývoju aj organické látky

mixtúra

zmes, napr. liekov a pod.; druh organového registra

mizandria

chorobný odpor žien k mužom

mizantropia

chorobná nenávisť k ľuďom; trvalá mrzutosť

mizerére, miserére

hovorový výraz pre zauzlenie čriev

mizéria

biedny stav, bieda, núdza, v prenesenom zmysle nešťastie, bieda, úbohosť

mizo-

prvá časť zložených slov s významom odporu, nechute, nepriateľstva

mizogamia

chorobný odpor k manželstvu

mizogýn

človek trpiaci mizogýniou

mizogýnia

chorobný odpor mužov k ženám

mizomus

nepriateľ vzdelania, najmä vyššieho a umeleckého

mizopédia

odpor k vlastným deťom

Mjanmarsko

bývalá Barma

ml

značka pre mililiter

mld.

skratka pre miliardu

mlok

salamandra, obojživelník

mm

značka pre milimeter

Mn

značka pre mangán

mnemotaxia

opakované návraty zvieraťa na to isté miesto

mnemotechnika

spôsob posiľovania pamäte rôzne združenými pomocnými predstavami; technika pamäte

mníška

druh motýľa

Mo

značka pre molybdén

moa

vyhynutý druh pštrosa

moaré, moiré

charakteristická kresba, vzorovanie, štruktúra; jemná rušivá štruktúra na obrazovke alebo fotografii

mobiliár

zariadenie objektu; prenosné zariadenie

mobílie

hnuteľnosti, zvršky

mobilita

pohyblivosť, živosť; pohyb peňažných prostriedkov; schopnosť premeniť hospodárske hodnoty na peňažné

mobilizácia

uvedenie vojsk do bojovej pohotovosti; pohotovostná príprava na nejakú činnosť, uvedenie do pohotovosti

mobilizmus

geotektonická hypotéza predpokladajúca horizontálny pohyb pevnín po spodných vrstvách zemskej kôry

mobilný

pohyblivý; pripravený na použitie

móda

dočasné zjednotenie vkusu, všeobecná obľuba

modalita

spôsob diania, bytia, prevádzanie; okolnosti, možnosti, podmienky diania alebo činnosti; stupeň istoty nejakého súdu; uplatňovanie postoja hovoriaceho vo výpovedi, modálnosť; v hudbe spôsob skladby založený na inom ako dur-molovom systéme

modálny

spôsobový, účelový

model

vzor, príklad, predloha; návrh konštrukcie alebo výrobku v zmenšenom meradle; podklad pre zlievárenskú formu

modelácia

plastické formovanie povrchu, tvar, forma

modeling

predvádzanie modelov, práca modeliek; modelovanie

modem

menič dátového signálu na modulovaný a naopak, zariadenie na prenos dát po telefóne

moder

humusová alebo listová drvina tvoriaca prechod k vlastnému humusu; prechodná forma humusu bez úplnej humifikácie

moderácia

miernosť, umiernenosť; zmiernenie; spomaľovanie neutrónov prostredníctvom moderátorov

moderato

v hudbe: mierne, pokojne, umiernene

moderátor

sprievodca televíznym alebo rozhlasovým programom, kon-ferenciér

moderna

súdobé umenie; formalistický a subjektivistický smer európs-kého umenia z konca 19. storočia; v hudbe smer od konca 19. storočia

modernista

propagátor moderných názorov; stúpenec modernizmu

modernizácia

vylepšovanie, prispôsobenie súčasným nárokom a požiadavkám, inovácia

moderný

súdobý, súčasný, zodpovedajúci súčasnému vkusu a záľube

moderovať

mierniť, zmierňovať, obmedzovať

modestný

skromný, zdržanlivý, mierny

modifikácia

pozmenenie, úprava, prispôsobenie; zmena organizmu v medziach bežného vývoja

modifikátor

látka regulujúca priebeh polymerácie

modistka

žena zhotovujúca klobúky

modul

hodnota, veličina, miera; absolútna hodnota komplexného čísla; súčasť elektronického zariadenia zvláštnej konštrukcie; pomocné zariadenie so zvláštnym účelom; konštrukčný prvok; pomerná jednotka určujúca pomery v kompozícii

modulácia

formovanie, obmieňame, zmena, prechod; periodická zmena kmitočtu tzv. nosnej vysokofrekvenčnej vlny; trvalý prechod z jednej tóniny do druhej

modularita

skladobnosť, zostaviteľnosť

modulátor

funkčná jednotka prevádzajúca signál na modulovaný signál vhodný na prenos

modus

spôsob, druh, miera; slovesný spôsob; stupnica s iným usporiadaním ako dur-moll; stredoveká stupnica; v matematike stredná hodnota štatistického súboru

modus operandi

spôsob prevedenia, podnikanie, realizácia

modus vivendi

dočasná zmluvná úprava vzťahov medzi dvomi suverénnymi štátmi, najčastejšie medzi daným štátom a Vatikánom; spôsob spolužitia, životný štýl

modylion

ozdobná podpera pod rímsou

mofeta

výron suchého oxidu uhličitého po ukončení vulkanickej činnosti; žriedlo plynov sopečného pôvodu; zdroj kysličníka uhličitého väčšiny zdrojov minerálnych vôd

mogilália

porucha výslovnosti

mogul

titul moslimských panovníkov v Indii od 16. do 19. storočia

mohamedán

vyznavač islamu, moslim, machmetán, muhamedán

mohér

vlna z angorských kôz; veľmi lesklá a mäkká tkanina z nej

mohok

krasokorčuliarska figúra

Mohykán

príslušník vyhynutého kmeňa severoamerických Indiánov, v prenesenom zmysle ako

mohyla

kužeľovitý násyp nad hrobom

moira

grécky výraz pre osud, sudička

moka, mocca

silná prekvapkávaná (filtrovaná) čierna káva

mokasíny

pôvodne črievice severoamerických indiánov z hrubej surovej kože; mäkké nízke poltopánky bez šnurovania

mol

jednotka pre látkové množstvo; starší názov pre grammolekulu

mola

ľudové označenie drobných motýlikov škodiacich šatstvu

molah, mulláh

titul islamského sudcu alebo učenca

molalita

koncentrácia roztoku vyjadrená počtom molov rozpustenej látky v 1 kg rozpúšťadla, molarita

molár

zub (stolička)

molarita

molárna koncentrácia; počet molov konkrétnej zložky vl litri roztoku

molbo

dánsky syr eidamského typu

moldavit

tektit, ktorý sa vyskytuje v južných Čechách a na západnej Morave, vltavín

molekula

súbor atómov, korých pomer možno vyjadriť najmenšími celými číslami, skupina najmenej dvoch atómov spojených chemickou väzbou; najmenšia častica látky

moleskin

silná pevná bavlnená látka

molestný

obtiažny, obťažujúci, nepríjemný

moleta

lekárnická trecia palička; valček na tlačenie alebo natieranie; razítko

molino

šatková aj dekoračná tkanina

molitan

mäkký penový plast

moll

mäkký; mäkká tónina s malou terciou v základnom trojzvuku, opak dur

mólo

prístavná hrádza

moloch

symbol nenásytnosti, žravosti a krutosti (podľa starosemitského boha Molocha)

Molotovov koktail

zápalná fľaša používaná anarchistami a teroristami, podľa sovietskeho ministra zahraničných vecí Molotova

moluskum

menší mäkký nádor na koži

molybdén

tvrdý kov striebrobielej farby, značka Mo

molybdenit

šedý nerast, molybdénová ruda

moment

okamih, chvíľa; okolnosť; rozhodujúci činiteľ; dôvod; súčin hodnoty vzdialenosti alebo veličiny od daného bodu, napr. moment sily

momentálny

okamžitý; existujúci alebo prebiehajúci práve v túto chvíľu

monáda

v starovekej filozofii jedinečnosť ako jeden z princípov bytia; u Leibnitza nedeliteľná nehmotná substancia, podstata sveta

monachos

východokresťanský mních

monandria

prítomnosť jedinej tyčinky v kvete; oplodňovanie jediným samčom; jednomužstvo

monarcha

samovládca, panovník na doživotie

monarchia

forma štátu na čele s panovníkom ako samovládcom obmedzeným alebo neobmedzeným ústavou

monarchia absolutistická

panovník má neobmedzenú a výlučnú vládnu moc

monarchia konštitučná

panovník má práva obmedzené ústavou a volenými zastupiteľskými orgánmi

monarchia parlamentná

vládnu moc má volený parlament, panovník má predovšetkým reprezentačné povinnosti hlavy štátu

monartritída

zápalové ochorenie jedného klba

monastýr

východokresťanský, pravoslávny kláštor

monaurálny

s jednoduchým zvukovým záznamom, opak stereofónneho

mondénny

svetácky, veľkosvetský

monel

zliatina niklu s 30 % medi, Monelov kov

monéra

v 19. storočí zavedené označenie pre bezjadrový jednobunkový organizmus; staroveká vojnová loď s jedným radom vesiel na každej strane

moneta

zastaralý výraz pre mincu, peniaz

monetarizmus

ekonomická teória zdôrazňujúca význam peňazí

monetárny

menový, peňažný

mongolizmus

vrodená chyba prejavujúca sa poruchou duševného a telesného vývoja, najmä vrodenou úchylkou vo formovaní obličaja; vrodená mentálna retardácia spôsobená chromozómovou odchýlkou, Downova choroba

mongoloidný

majúci mongolský ráz, mongoloidný výzor

moniliáza

ochorenie spôsobené kvasinkami Candida, kandidóza

monilióza

ochorenie plodov niektorých ovocných stromov spôsobené hubou Monilia

monitor

druh vojnovej hliadkovej lode; televízny obraz na kontrolu príjmu; odpočúvacia stanica; prehľad tlače; obrazovka ako zobrazova-cia jednotka počítača; zariadenie na sledovanie dôležitých životných funkcií; detektor žiarenia; otočná prúdnica s veľkým prietokom a prevodovým ovládaním; zariadenie na určovanie alebo nastavenie kmitočtu

monitorovanie

pravidelná kontrola stavu pacienta; sledovanie tlače a iných masmédií; sledovanie pohybu kriminálnych živlov a pod.

monitorovať

sledovať

monizmus

učenie o jedinom princípe a základe bytia (hmotnom alebo duchovnom) monk orientačné potápanie, plávanie pod vodou podľa mapy mono- prvá časť zložených slov s významom jeden

monobrachia

vrodená jednorukosť

monobrachius

človek s jednou rukou monocytóza nadmerné zvýšenie množstva monocytov v krvi monódiajednohlas so sprievodom; sólová pieseň; hudobná skladba s jednou vedúcou melódiou monoécia vytváranie samčích aj samičích kvetov na tej istej rastline

monoestria

pripravenosť samice páriť sa jediný raz v roku

monofág

živočích živiaci sa jedným druhom potravy monofóbia chorobný strach z osamelosti

monoftong

samohláska

monoftongizácia

premena dvojhlásky (diftongu) na samohlásku (mono-ftong)

monofyzitizmus

učenie o jedinej (božskej) prirodzenosti Ježiša Krista

monogamia

jednoženstvo; párové spolužitie dvoch jedincov rôzneho pohlavia

monogenéza

nepohlavné rozmnožovanie

monografia

vedecké dielo o jedinom predmete; životopis jedinej osoby

monogram

začiatočné písmená mena a priezviska, z nich vytvorená skratka

monochromatický

jednofarebný, monochrómny; majúci len jednu vlnovú dĺžku

monochromatopsia

schopnosť vidieť len jednu farbu

monochrómia

jednofarebnosť

monokarpia

schopnosť rastlín vytvárať plody len raz (jednoročné a dvojročné rastliny)

monokel

optická šošovka len na jedno oko; výraz pre modrinu na oku

monoklínia

obojpohlavnosť kvetov

monokracia

samovláda, vláda jednotlivca

monokryštál

jedinec s kryštálovou mriežkou zachovávajúci rovnakú orientáciu voči vonkajšiemu smeru

monokultúra

pravidelné pestovanie jediného rastlinného druhu na tom istom pozemku

monokulus

človek vidiaci len na jedno oko; obväz len na jedno oko

monolit

kamenný stĺp vytesaný z jedného kusa; architektonický alebo plastický útvar z jedného kusa

monológ

samovrava; dlhší prejav jedného človeka

monomachia

súboj dvoch jedincov

monománia

chorobné zaujatie, posadnutosť jedinou myšlienkou

monomér

nízkomolekulárna látka, stavebný prvok makromolekúl

monometalizmuspeňažný

systém založený na existencii jedného drahého kovu ako základu peňažného obehu

mononukleárny

jednojadrový; obsahujúci len jedno jadro

mononukleóza

vírusové infekčné ochorenie so zdurením lymfatických uzlín

monoparéza

obrna jednej ruky alebo jednej nohy

monoplán

jednoplošník

monoplégia

ochrnutie jednej končatiny

monopódia

nevyvinutie jednej dolnej končatiny

monopol

výhradné právo na výrobu alebo predaj niečoho; združenie výrobcov za účelom ovládnutia trhu určitým výrobkom alebo druhom výroby či služby

monosacharid

jednoduchý cukor

monoskop

jednoduchá televízna snímacia elektrónka; skúšobný alebo signálový televízny obraz, obrazec

monospermia

oplodnenie jedinou spermiou

monosylabizmus

jednoslabičnosť

monoteizmus

jednobožstvo, viera v jediného boha

monotematický

majúci jednu tému, o jednej téme

monotónia, monotónnosť

j ednotvárnosť; nudnosť, únavnosť, zdĺhavosť

monotónny

jednotvárny

monotropia

schopnosť látok vyskytovať sa v jedinom charakteristickom stave

monovalentný

chemicky jednomocný

monoxid

kysličník s jediným atómom kyslíka

mons Veneris

kožná vyvýšenina nad ženským vonkajším pohlavným ústrojenstvom, Venušin pahorok

monseigneur

vo Francúzsku oslovenie princov a vysokej šľachty, neskôr oslovenie vyšších duchovných

monsieur

francúzske oslovenie pána (pane)

monsignore

oslovenie a titul vysokých katolíckych hodnostárov

monstera

ozdobná izbová rastlina s veľkými lalokovitými listami, filo-dendron

monštrancia

spravidla zlatá alebo strieborná schránka na vystavenie hostie pri katolíckych bohoslužbách, ostensorium

monštrum

obluda, netvor, príšera; čo je neobvyklé veľkosťou alebo vzhľadom

monštruózny

obludný; ohromný, obrovitý

montagnolo

nemecký plesňový syr

montanistika

náuka o baníctve

montánny

banský; horský

montasio

taliansky polotvrdý syr v podobe plochého kotúča

montáž

konečné spojenie výrobku zloženého z viacerých jednotlivých dielov; zostavenie jednotlivých dielov umeleckého diela, napr. filmu, do konečnej podoby; celok vytvorený zostavením z dielov

monté

mladé štádium vývoja úhora

montgolfiéra

cestovný balón plnený horúcim vzduchom, nazvaný podľa konštruktérov bratov Montgolfierovcov

montgomerák

slangový výraz pre nepremokavý plášť vojenského strihu

monument

veľký pomník; pamätník; rozmerné umelecké dielo

monumentalita

mohutnosť, veľkosť, veľkoleposť

monumentálny

veľkolepý, obrovitý, mohutný

monzún

pravidelný tichomorský vietor vanúci podľa ročného obdobia striedavo na pevninu a z pevniny východnej Ázie

moonovec

príslušník sekty kórejského reverenda Moona, známej okrem iného hromadnými sobášmi

moped

malý motocykel; bicykel s prídavným motorčekom

mopslík

malé plemeno spoločenského psa

mora

v časomernej metrike základná časová jednotka zodpovedajúca dĺžke krátkej slabiky a polovičnej dĺžke dlhej slabiky; meškanie dlžníka s plnením záväzku alebo veriteľa s prijatím dlhu

moralita

mravnosť, vedomie mravnosti, mravná zodpovednosť; stredoveká alegorická hra s mravoučnou tendenciou

moralizovať

nabádať k mravnosti, dávať mravné ponaučenia, napomínať

morálka

spoločenskými vzťahmi a pomermi podmienený spôsob chovania a mravné zásady jednotlivca a spoločenských skupín

morálny

mravný, v súlade so všeobecnými zásadami mravnosti danej spoločnosti

moratórium

odklad splatnosti pohľadávok; dočasné obmedzenie nejakej činnosti, napr. poskytovania správ o udalosti

moravikum

týkajúci sa Moravy; geologicky časť Českého masívu na západnej Morave

morbidita

pomer počtu chorých osôb k počtu obyvateľov; chorobnosť

morbídny

chorý, nezdravý, chorobný; v umení úpadkovo chorobný

morbili

osýpky

morbus

choroba, ochorenie

morda

slangový výraz pre silnú ranu, silný úder

mordacita

kúsavosť, štipľavosť; leptavá sila

morelka

višňa s tmavohnedými plodmi

moréna

činnosťou ľadovcov vytvorený nános piesku, hliny a iných látok

moréna

kamenný nános v podloží ľadovca

morenozit

vodnatý sulfát niklu, nerast

morfé

tvar

morféma

časť slova s určitým vecným alebo gramatickým významom, napr. predpona; súhrnný názov pre predponu, príponu, koreň a koncovku

Morfeova náruč

v prenesenom zmysle spánok (podľa starogréckeho boha spánku Morfea)

morfín

jedovatý alkaloid obsiahnutý v ópiu, droga, morfium

morfinista

človek závislý na morfiu

morfinizmus

závislosť na morfiu

morfium

morfín

morfo-

prvá časť zložených slov s významom tvar, tvarovosť, vzťah ku tvaru

morfogenéza

vývoj tvaru, zmena tvarových vlastností

morfológia

náuka o tvaroch a zmenách tvarov tela organizmov; náuka o tvare a zmenách tvaru zemského povrchu; gramatické tvaroslovie

morfóza

odchýlky tvaru rastlín vyvolané veľkými zmenami prostredia počas ich vývoja

morganatický

stavovsky nerovný

morganatický sobáš

sobáš medzi šľachticom a ženou nešľachtického pôvodu

morganizmus

v biológii smer o vplyve génov na dedičnosť

moritát

hrôzostrašná historka spievaná kedysi v podobe tzv. kupeckej piesne

morituri te salutant

celé: Ave, Caesar, morituri te salutant = Buď zdravý, Caesar, idúci na smrť ťa zdravia; pozdrav cisárovi, s ktorým nastupovali gladiátori do arény

mormón

príslušník náboženského hnutia spájajúceho prvky kresťanstva, islamu a židovstva, Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní

mormorando

v hudbe: ručiac, nezrozumiteľne

morozita, moróznosť

mrzutosť, nevrlosť

mortadela

jemná talianska saláma guľovitého tvaru

mortalita

úmrtnosť

mortifikácia

umŕtvenie, rozklad, rozpad telesných tkanív; umorenie listiny alebo práva; prehlásenie neplatnosti alebo neúčinnosti listiny

mortinalita

počet mŕtvo narodených v pomere k tisíc živo narodeným

mortinatálny

mŕtvonarodený

morulanajranejšie

obdobie vývoja zárodku v podobe ryhovaného vajíčka

moruša

ovocný strom z čeľade morušovitých a jeho plod

morzeovka

zvláštny druh telegrafnej abecedy a čísloviek z kombinácie bodiek a čiarok, podľa vynálezcu Morseho

moskyt

všeobecné označenie rôznych druhov komárov žijúcich v Afrike

moskytiéra

ochranná sieť proti moskytom a inému obťažujúcemu hmyzu

moslim

vyznavač islamu, mohamedán, muzulmán

mošus

pižmo, voňavka

motel

ubytovacie zariadenie s občerstvením pre motoristov

motet, moteto

stredoveká viachlasná, najčastejšie duchovná skladba bez doprovodu

motilita

hybnosť, schopnosť pohybu

motív

dôvod, podnet, pohnútka; námet, vedúca myšlienka umeleckého diela; najmenšia samostatná hudobná myšlienka

motivácia

odôvodnenie, zdôvodnenie, pozitívne ovplyvnenie cieľom úsilia

moto-

prvá časť zložených slov s významom motocykel, motor

motocykel

jednostopové motorové vozidlo, motorka

motokros, motocross

terénne preteky motocyklov

motor

hnací stroj, pohonná jednotka, pohon

motorický

hybný, pohybový

motorika

celková pohybová schopnosť organizmu, súhrn telesných pohybov človeka, hybnosť

motorizmus

súhrnné označenie všetkých javov a opatrení súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel

motorobot

jednoosý traktor používaný v parkoch a záhradníctvach

motto

heslo, hlavný motív; krátka výstižná charakteristika

mozaika

obraz alebo ornament zložený z drobných farebných kamienkov alebo kúskov skla či keramiky; čo je pestré alebo zložené z drobných častí; vírusové ochorenie rastlín

mozzarella

taliansky tvrdý syr, pôvodne vyrábaný z byvolieho, dnes z kravského mlieka

mramor

odroda vápenca, metamorfovaná hornina používaná v stavebníctve a sochárstve, dobre leštiteľná

mrož

mohutný morský cicavec s veľkými klami a typickými fúzami

MSDr.

medicinae stomatologicae doctor, doktor zubného lekárstva, stomatológ, zubár

mudda

bahnité usadeniny v stojatých alebo mierne tečúcich vodách tvoriace podložie v rašelinách

MUDr.

medicinae universae doctor, doktor všeobecného lekárstva

múdra

symbolické gesto vyjadrujúce citový stav alebo slúžiace ako poznávacie znamenie, používané pri náboženských a magických úkonoch Indov

mudžahedín

bojovník za vieru v svätej vojne, mudžáhid

muezín

islamský vyvolávač modlitieb z minaretu

muf

rukávnik

mufla

časť pece aj nádoba zo žiaruvzdorného materiálu

muflón

divoká európska ovca

mufna, mufňa

návlačka, nátrubok

mufti

najvyšší moslimský duchovný, ktorý rozhoduje o nábožensko-právnych otázkach a vysvetľuje šaríju, islamské právo

mukel, mukl

v socialistickom Československu slangový výraz pre väzňa, najmä politického, zo slovného spojenia (muž určený k likvidácii)

mukoid

zložená bielkovina, súčasť krvného séra, vaječného bielka

mul

kríženec osla a kobyly; riedka bavlnená obväzová látka

mula

kríženec osla a kobyly; riedka bavlnená obväzová látka

mulat

miešanec belocha s černoškou alebo naopak

mulčovanie

pokrývanie skyprenej pôdy organickými látkami, napr. kompostom, hnojom, lístím a pod.

muliné, mouliné

priadza z dvoch rôznofarebných nití; látka z nej

mulit

nerastný kremičitan hlinitý, základná zložka niektorých keramických hmôt

mull

humus s vysokým obsahom živín

mulláh, molah

vykladač islamu; učenec; sudca

multi-

prvá časť zložených slov dávajúca druhej časti význam mnoho-, mnohonásobný

multicelulárny

mnohobunkový

multilaterálny

mnohostranný

multimilionár

mnohonásobný milionár

multiparazitizmus

niekoľko druhov parazitov u jedného hostiteľa

multiparita

viacrodosť

multiplex

združený, mnohonásobný; najmodernejšia forma kina s viacerými kinosálami, pričom v každej sa premieta iný film

multiplexný

mnohonásobný, mnohostranný

multiplexor

zariadenie prijímajúce niekoľko vstupných signálov a zlučujúce ich do jediného výstupného signálu tak, aby každý vstupný signál mohol byť obnovený

multiplicita

početnosť, mnohonásobnosť

multiplikácia

násobenie; množenie, rozmnoženie

multiplikátjeden

z niekoľkých exemplárov toho istého predmetu v zbierke

multiplikáto r

zariadenie zvyšujúce účinnosť iného zariadenia alebo stroja

multiprocesor

počítač obsahujúci dva alebo viac procesorov s prístupom ku spoločnej hlavnej pamäti

multiprogramovanie

spôsob činnosti počítačového systému umožňujúci súbežné vykonávanie rôznych programov na jednom procesore

multivesmír

hypotetické chápanie vesmíru, v ktorom ako zložky vystupujú vesmíry podobné nášmu vesmíru

multivitamin

prípravok obsahujúci niekoľko druhov vítamínov, polyvitamin

múmia

mŕtvola chránená umelo alebo prirodzene pred rozpadom, najmä v starovekom Egypte; skamenelina vzniknutá mumifikáciou

mumifikácia

kožná choroba gangréna sicca, suchá sneť, vysychanie tkaniva

múmio

skalná živica vznikajúca v extrémnych podmienkach niektorých ázijských veľhôr zložitou premenou aj živočíšnych zvyškov v styku s minerálmi, vysoko biologicky účinná prírodná látka

mumps

zápal príušníc, parotitída

mundánny

svetový, týkajúci sa celého sveta

mundus vult decipi

svet chce klamať, výrok nemeckého stredovekého spisovateľa Branta

mungo

menšia indická šelma; vlnená tkanina z handier

munícia

strelivo

municipalita

mestský správny orgán; mestská správa

municipiálny

obecný, mestský, komunálny, týkajúci sa obce alebo mesta

municipum

starorímske dedinské mesto okrem Ríma; v niektorých krajinách mesto so zvláštnou samosprávou, vyňaté zo správneho obvodu

munificencia

veľkorysosť, štedrosť

mura, mu ry

vysokohorské kamenité suťové prúdy z naplavenín prívalo-vých vôd

muralizmus

hnutie monumentálneho maliarstva v 20. storočí v Mexiku

musaka

balkánske dusené jedlo zo zeleniny s baraním mäsom aj bez mäsa, zapekané s vajcom

muskarín

jedovatá súčasť muchotrávky (Amanita muscaria), znižuje krvný tlak a spomaľuje srdcovú činnosť

muskovit

kremičitan hlinitodraselný, svetlá sľuda

muskulárny

svalový

muskulatúra

svalstvo, svaly

mustang

zdivočelý severoamerický kôň

muškát

pelargónia, populárna okrasná rastlina; odroda hrozna používaná na výrobu korenistého vína; muškátový oriešok, druh korenia

muškátovník

tropická drevina pestovaná pre muškátové kvety a oriešky

mušketa

vojenská puška predovka s kresadlom

mušketier

peší vojak s mušketou; dráb, panský sluha; vo Francúzsku do konca 18. storočia šľachtický člen kráľovskej jazdnej gardy

mušľa

ulita, lastúra; morský živočích

mutabilita

premenlivosť, schopnosť sa meniť, nestálosť

mutácia

zmena, obmena; čiastočná zmena centrálnej tlače pre vidiecke vydania; zmena hlasu chlapcov v období dospievania; genetická zmena, obmena organizmu spôsobená zmenami v géne

mutagén

chemický alebo fyzikálny faktor spôsobujúci mutáciu u živých organizmov; mutagénny činiteľ

mutant

jedinec, ktorý vznikol náhodnou alebo úmyselnou genetickou zmenou, mutáciou

mutarotácia

schopnosť organických zlúčenín meniť po rozpustení optickú otáčavosť

mutatis mutandiss

príslušnými, potrebnými zmenami, po nevyhnutných úpravách

mutilácia

dedičná biologická porucha alebo defekt vyvolaný vonkajšími vplyvmi; zmrzačenie; skomolenie

mutovať

meniť hlas v období pohlavného dospievania (u chlapcov)

mutualita

vzájomnosť

mutualizmus

trvalé a nevyhnutné spolužitie dvoch alebo viacerých foriem organizmov

múza

umelecká inšpirácia, nadanie; žena inšpirujúca umelcov

Múza

v starogréckom báj osloví jedna z deviatich bohýň vied a umení

múzejníctvo

zakladanie, spravovanie a činnosť múzeí

múzeum

ústav pre uchovanie a vystavovanie vedeckých a umeleckých, najmä historických zbierok

múzický

týkajúci sa niektorého odboru umenia, umelecký

muzika

teória hudby; v prenesenom zmysle prevádzkovanie hudby, hranie

muzikál

hudobná veselohra

muzikálny

hudobne nadaný

muzikológia

hudobná veda

MWh

značka pre megawatthodinu

myalgia

svalová bolesť

myanma

základná menová jednotka v Mjanmarsku, bývalej Barme

myasténia

chorobná slabosť svalov

mycélium

podhubie

mycella

dánsky plesňový syr

mycetofág

organizmus, ktorý sa živí plesňami a hubami

mydriatikum

látka rozširujúca zrenicu

mydriáza

rozšírenie zrenice

myektómia

chirurgické vybratie svalu alebo jeho časti

myelencafalón

predĺžená miecha

myelín

lipoproteín tvoriaci pošvy okolo nervov

myelitída, myelitis

zápal miechy; zápal kostnej drene

myeloftíza

absencia tvorby krviniek v kostnej dreni

myelóm

nádor z plazmatických buniek, najčastejšie v kostnej dreni

myeloneuritída

zápal miechy a obvodových nervov

myelopoéza

tvorba krviniek v kostnej dreni

myiáza, myióza

ochorenie postihujúce najčastejšie kožu a sliznice, vyvolané mušími larvami

myko-

prvá časť zložených slov s významom huba, pieseň

mykobiont

hubová časť lišajníkov

mykoid

zložená bielkovina, súčasť krvného séra, vaječného bielka

mykológ

znalec húb, odborník v mykológii

mykológia

náuka o hubách

mykoplazmóza

vírusové ochorenie rastlín, typ spolužitia húb s rastlinami

mykóza

choroba rastlín, zvierat a ľudí spôsobená parazitickým hubami a plesňami

mylady

anglické oslovenie ženy z vyššej spoločnosti, najmä manželky lorda

mylonit

tektonicky rozdrvená a následne spevnená hornina

mylord

anglické oslovenie šľachtica (lorda); oslovenie sudcu

myo-

prvá časť zložených slov s významom sval, svalový

myoblast

bunka svalového tkaniva

myocyt

svalová bunka

myofibrila

stiahnuteľné svalové vlákno

myofibróm

nezhubný nádor z väzivového a svalového tkaniva

myogelóza

bolestivé stvrdnutie svalu pri svalovom reumatizme

myograf

prístroj na registráciu svalových sťahov

myokard

srdcový sval, srdcová svalovina

myokarditída

zápal srdcového svalu

myokardóza

nezápalové ochorenie srdcového svalu

myoklonia

krátke, kŕčovité šklbanie, svalové kŕče

myológia

náuka o svaloch

myóm

nezhubný nádor zo svalového tkaniva v maternici

myoparalýza

ochrnutie svalstva

myopatia

choroba svalov

myopia

krátkozrakosť

myorexa

pretrhnutie svalu

myospazmus

svalový kŕč

myotómia

chirurgické preťatie svalu

myotónia

tonické kŕče svalov, svalový sťah s oneskorenou relaxáciou

myóza

zúženie rohovkovitej časti zrenice, opak mydriázy

myozín

proteín svalovej fibrily zúčastňujúci sa na svalovom sťahu

myrha

vonná živica z východoafrického stromu balzamovníku myrhového, používaná v medicíne a kozmetike

myrhovník

subtropický krík s veľmi aromatickou živicou; balzamovník myrhový

myria-

prvá časť zložených slov s významom desaťtisícnásobok

myriáda

desaťtisíc; veľké, nesčíselné množstvo

myringitída

zápal pobrušnice

myringoskopia

zrakové vyšetrenie ušného bubienka

myringotómia

prepichnutie ušného bubienka

myriofilum

obľúbená akváriová rastlina, stolístok

myrmeko-

prvá časť zložených slov s významom mravec, mravčí

myrmekogamia

opelenie kvetov prostredníctvom mravcov

myrmekochória

prenos rastlinných semien mravcami

myrmekológ

znalec života mravcov, odborník v myrmekológii

myrmekológia

náuka o mravcoch

myrta

stálezelený stredomorský ker s drobnými bielymi kvetmi

mys

skalnatý výbežok pevniny do mora

mystagong

v starom Grécku kňaz vykonávajúci obrady len pre úzky okruh zasvätencov; stredoveké duchovné hry pri veľkých cirkevných slávnostiach v chrámoch alebo chrámových priečeliach; záhada, tajomstvo, tajuplnosť; tajné učenie

mystérium

tajomstvo, záhada, tajuplnosť; starogrécky náboženský obrad prístupný iba zasväteným; stredoveká náboženská hra

mysticizmus

náboženský svetový názor opierajúci sa o mystiku

mystický

záhadný, tajuplný, mysteriózny

mystifikácia

úmyselné klamanie, oklamanie nepravdivou správou, zahmlievanie skutočnosti; nepravdivá správa; podhodené, zdanlivo pravdivé dielo

mystika

viera v tajomný, božský nadprirodzený svet; viera v (zjavenie) a v možnosť ľudského splynutia s bohom

mýtický

bájoslovný, dávnoveký, vybájený

mytológia

bájoslovie; náuka o starých mýtoch

mýtománia

chorobné vymýšľame nepravdivých príbehov, snaha vidieť v nejakej udalosti mystickú záležitosť

mýtus

vymyslené rozprávanie o dávnoveku a jeho božstvách a hrdinoch; báje, výmysel, blud; pripisovanie nejestvujúcich vlastností

myxedém

choroba z poruchy činnosti štítnej žľazy

myxo-

prvá časť zložených slov s významom hlien, hlienový

myxofibrosarkóm

zhubný nádor z hlienovitého a väzivového tkaniva

myxóm

nezhubný nádor z hlienového tkaniva

myxomatóza

smrteľná vírusová choroba niektorých domácich hospodárskych zvierat, najmä králikov

myxomycéty

rastlinné amébovité organizmy rôsolovitého alebo slizovitého tela žijúce na hnijúcich rastlinách, dreve a pod.

myzofóbia

chorobný strach z nákazy a zo špiny

Český slovník cudzích slov
Podobné cudzie výrazy začínajúce 'm'

maar

sopečný kráter vytvořený výbuchem v zemském povrchu

macerace

získávání účinných látek (drog, silic) z čerstvých nebo sušených rostlin dlouhodobým působením rozpouštědel za studena

macerát

výluh, výtažek získaný macerací

maces

židovský velikonoční nekvašený tenký chléb

macchie

neopadavý keřovitý porost v oblasti Středozemního moře

mač, meč, match

sportovní utkání, zápas

mačeta

široký dlouhý nůž jihoamerických gaučů

madam, mademe

paní, zdvořilé oslovení vdané ženy

made in

vyrobeno v; označení země výroby zboží

madeira

1. dezertní víno; 2. dírkovaná výšivka

mademoiselle

slečna, oslovení nebo označení neprovdané ženy

madona

zobrazení Panny Marie s dítětem; krásná a ctnostná žena

madras

druh bavlny

madrigal

krátká lyrická báseň obv. milostného obsahu; druh světské vokální polyfonní skladby

madrigalista

skladatel nebo pěvec madrigalů

maestoso

hud. vznešeně, slavnostně

maestro

vžité označení vynikajícího hudebníka nebo pěvce, mistr

mafián

člen mafie, mafioso

mafie

tajné zájmové sdružení používající nelegální (zločinné) metody

mafioso

člen mafie, mafián

mág

staroperský kněz; čaroděj

magacín

skladiště

magazín

barevný obrázkový časopis různorodého obsahu; prodejna, obchod, obchodní dům

magdalénien

vyspělá kultura mladšího paleolitu

maggi

polévkové koření

magický

kouzelný, kouzelnický, čarodějnický, nadpřirozený

magie

kouzelnictví, čarodějnictví; varietní kouzelnický výstup

magistr

středověká akademická hodnost; akademický titul a) absolventa univerzit a uměleckých vysokých škol, zkratka Mgr.; b) lékárníků, zkratka PhMr.

magistrála

1. dálková komunikace s důležitým dopravním významem; 2. dálkové vedení velmi vysokého elektrického napětí

magistrát

městský úřad; radnice

maglajz

pranice, rvačka; zmatek nepříjemnost

magma

přírodní tavenina vznikající v hlubokých částech zemské kůry a v plášti

magmatit

vyvřelina, eruptivní hornina

magnát

příslušník vysoké šlechty; vlivný boháč

magnet

feromagnetické těleso, zdroj magnetického pole působící přitažlivou silou na jiná feromagnetická tělesa

magnetar

magnetar je neutronová hvězda s extrémně silným megnetickým polem (10^10-10^11 T)

magnetický

související s magnetizmem přitahující některé kovy; přitažlivý

magnetikum

látka interagující s magnetickým polem

magnetit

silně magnetický minerál, ruda železa, magnetovec

magnetizace, magnetisace

veličina vyjadřující magnetický stav látky

magnetizér

1. člověk který léčí pomocí magnetizmu; 2. hypnotizér

magnetizmus, magnetismus

vzájemné působení látky a magnetického pole

magnetka

magnetická střelka

magnetofon

přístroj pro záznam zvuku na magnetický pás a jeho reprodukci

magnetograf

přístroj zaznamenávající změny magnetického pole

magneton

jednotka magnetického dipólového momentu

magnetosféra

rozsáhlý prostor v okolí Země s výrazným magnetickým polem

magnetoskop

zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofon, videorekordér

magnetostrikce

změna rozměrů materiálu při zmagnetování

magnetoterapie

léčení pomocí magnetu

magnetovec

silně magnetický minerál, ruda železa, magnetit

magnézium, magnesium

hořčík

Magnificat

název chvalozpěvu Panny Marie; chvalozpěv, velebení

Magnificence

titul rektora vysoké školy

magnificence

vznešenost, okázalost

magnifico

hud. vznešeně, velkolepě

magnituda

hvězdná velikost

magnitudo

veličina udávající velikost zemětřesení v Richterově stupnici

magnolie

šácholan

magor

blázen, pomatenec

magorie

bláznovství, cvokařina

magot

severoafrická opice

mahagon

vzácné dřevo hnědočervené barvy

mahárádža

indický panovník

maharaní

indická dědičná panovnice nebo manželka mahárádži

mahaut

vodič slona

mahdizmus, mahdismus

islámské učení o spasiteli mahdím

macha

neumělecké, ale obratné provádění nějaké činnosti, rutina

mache

uměle vytvořená filatelistická celistvost

machiavelizmus, machiavelismus

pragmatická až bezohledná politická zásada, která vše podřizuje dosažení určených cílů

machinace

tajné nečestné jednání, pikle

machmetán, machometán, machomet

vyznavač islámu, mohamedán

machorka

nekvalitní hrubý tabák

machr

vynikající pracovník, ve svém oboru mistr; nafoukanec, pletichář

maieutika

1. umění porodnické; 2. uvedení k samostatnému poznání

mainfram, mainframe

střediskový počítač

mainstream

hlavní proud, směr, linie (vědeckého názoru, hudebního stylu)

maizena

obchodní název balené kukuřičné škrobové moučky

májá

v indickém myšlení představa světa jako neskutečného

majáles

studentská jarní slavnost

majestát

panovnická moc, titul panovníka; odznak panovnické hodnosti; panovnická listina; vznešenost, velebnost, majestátnost

majlant, majland

velké množství, obv. peněz; bohatství

majolika

druh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou, fajáns

majonéza, majonesa

studená pikantní hustá omáčka ze žloutků a tuku

major

vojenská důstojnická hodnost

majorát

nástupnické, dědické právo

majordom, majordomus

1. první dvorský, popř. státní hodnostář; 2. správce velké domácnosti (domu)

majordomát

hodnost majordoma

majorgen

oligogen

majorita

většina

majorizace, majorisace

vnucení vůle většiny, přehlasování

majstr

mistr, odborník

majstrštyk

dokonalé, mistrovské dílo

majuskule

písmeno velké abecedy; písmo sestavené jen z takových písmen

makabrózní

hrůzné

makadam

drcené kamenivo jako podklad vozovek

makadámie

makadámie trojlistá (macadamia ternifolia) - stálezelený strom, až 10 m vysoký. Listy dlouhé 10-30 cm, kožovité, se zvlněnými okraji. Květy bílé, plody kulovité,až 3 cm velkéořechy.

makak

středně velká býložravá opice s lícními torbami a sedacími mozoly

makana

dřevěná, asi 2 m dlouha zbraň jihoamerických Indiánů, podobná našemu meči nebo palcátu

makao

karetní hazardní hra

makarónský

užívající slov dvou i více jazyků v jednom textu, např. m. poezie

makarony, makaróny

těstoviny tvaru trubky

maketa

model, napodobenina

makista

příslušník francouzského domácího odboje za 2. světové války

makiwara

podložka užívaná při nácviku tvrdých úderů v karate

makléř

zprostředkovatel obchodu s cennými papíry na burze, obchodní dohodce

mako

druh egyptské bavlny

makramé, macramé

technika vázání krajek do uzlů, drhání

makro-

první část složených slov mající význam velký, velice, dlouhý, vysoký

makro, macro

množina instrukcí spouštěná zadáním jediného povelu

makrobiogenní

biogenní prvky obsažené v organismu ve větším množstvím

makrobiotika

způsob dietní výživy pouze přírodními potravinami

makroekonomie

teorie, která zkoumá chování ekonomiky jako celku

makroergický

energeticky bohatý

makroevoluce

jevově zřetelné, významné projevy evolučního vývoje

makrofág

buňka usazená v tkáni, specializovaná na pohlcování cizorodých částic, např. odumřelých buněk

makrofotografie

fotografické techniky zachycující bez použití fotografického objektivu více podrobností, než rozezná lidské oko ze vzdálenosti 25 cm

makroklima

podnebí území o velkém horizontálním rozsahu

makromolekula

molekula polymerních látek řetězovitého typu tvořená tisíci až miliony atomů

makroseizmika, makroseismika

část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení na základě pozorování, bez pomoci přístrojů

makroskopický

viditelný pouhým okem; mající velké rozměry

makrostav

stav termodynamického makroskopického systému popsaný makroskopicky měřitelnými veličinami (tlak, teplota, objem)

makrosvět

bezprostředně smyslově vnímatelný svět

makula

chorobná skvrna

makulář

(zastarale) sešit na poznámky, záznam nanečisto

makulatura

potištěný nebo popsaný papír jako odpad; vadné tisky nebo výtisky; bezcenná tiskovina nebo kniha

mal-, male-

první část složených slov mající význam špatný, zlý, zhoubný

mala fide

ve zlé víře, ve zlém úmyslu

malacie

měknutí tkáně

malacie

druhá část složených slov mající význam měknutí

maladaptace

nepřizpůsobení novým životním podmínkám

maladjustace

nepřizpůsobení prvku nebo určité části potřebám a požadavkům celku

malaga

španělské těžké sladké víno

malagelo,

kořeněné dezertní víno

malako-

první část složených slov mající význam měkkýš

malakologie

nauka o měkkýších

malakov

dort složený z piškotů spojovaných krémem

malapropizmus, malapropismus

nesprávné užívání cizích slov ve významu slov zvukově podobných

malárie

bahenní zimnice

male

muž, mužské pohlaví

maledikce

pomluva, pohana; prokletí

maleficium

trestný čin; zločin

malér

neštěstí, nepříjemnost, nehoda

malevolence

snaha, tendence škodit; škodolibost, zlomyslnost

malformace

vrozená vývojová úchylka tvaru; zrůdnost

maligní

zhoubný (nádor)

malignita

zhoubnost

malichernost

Drobnost, na kterou je kladen důraz nebo je na ní trváno víc, než jaký význam opravdu má. Z pohledu druhé osoby.

mallet

hůl pro pólo na koni

malnutrice

špatná výživa, podvýživa

maloti

množné číslo od loti, měnové jednotky Lesotha

malpa

jihoamerická opice střední velikosti

malström

točivé proudění vody, vznikající střetem dvou příbojových vln vnikajících do mořské úžiny ze dvou protilehlých stran

maltézský

související s ostrovem Malta, později s řádem johanitů (Maltézských rytířů)

malthuzianizmus, malthuzianismus, malthusianismus

názor o rychlejším růstu počtu obyvatel než zdrojů, teorie přelidnění, malthuziánství

maltóza, maltosa

sladový cukr

malum necessarium,

nutné, nezbytné zlo

malus

přirážka k pojistnému vybíraná při nadměrném nebo opakovaném výskytu pojistné události v daném pojistném období

malvaz

druh silného sladkého vína; silné pivo

malverzace, malversace

falšování, zfalšování, zpronevěra

mamaliologie, mammaliologie

nauka o savcích, teriologie

mamba

dlouhý, rychle se plazící jedovatý had z tropické Afriky

mambo

latinskoamerický společenský tanec

mameluk

příslušník egyptské armády složené z otroků; nešika, neohrabanec, pitomec

mamila, mamilla

prsní bradavka

mamma

prs, prsní mléčná žláza

mamografie, mammografie

rentgenové vyšetření prsu

mamon

majetek, bohatství; vystupňovaná touha po bohatství

mamonář

člověk toužící po bohatství; lakomec; chamtivec

mana, manna

1. pokrm zázračně poskytovaný Izraelitům na poušti, božský pokrm; něco lahodného a posilujícího; 2. melanéská mytická představa nadpřirozené síly

management

systém teoretických a praktických řídicích znalostí a činností; vedení, skupina manažerů

manat

vedoucí, řídící pracovník; osoba manažer, pověřená organizační a obchodní stránkou sportovní nebo kulturní činnosti

manažerizmus, manežerismus

teorie řízení vycházející z odbornosti a minimální závislosti na politických a ekonomických vztazích

mancipace

převod vlastnictví z ruky do ruky před svědky

mandala

magický kruh, symbolický útvar buddhizmu

mandant

příkazce, zmocnitel; osoba, která vydala příkaz, pověření k obstarání určité záležitosti, k zastupování

mandantář

zmocněnec; osoba, která dostala příkaz, pověření k obstarání určité záležitosti, k zastupování

mandarín

čínský feudální hodnostář

mandarinka

plod citroníku mandarinky

mandát

plná moc, pověření, příkaz; listina obsahující plnou moc

mandátní

příkazní; m. území koloniální území

mandatorní

"přikázané" výdaje; výdaje rozpočtu, které jsou externě stanoveny (např. zákonem) a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit O mandatorních výdajích obvykle mluvíme v kontextu státního rozpočtu, kde jimi jsou např. výplaty sociálního zabezpečení, důchodů atp.

mandibula

dolní čelist

mandl

žehlicí stroj - jde o vodorovný otáčející se válec, ke kterému je přitisknut vyhřívaný protikus

mandolína

drnkací strunný hudební nástroj

mandoria

svatozář mandlového tvaru

mandragora

rostlina, jejímuž kořenu byla připisována kouzelná moc

manekýna, manekýnka

žena nebo dívka předvádějící šaty a módní doplňky na módních přehlídkách

manévr

opatření, pohyb nebo čin obvykle klamného, úhybného, krycího charakteru

manévry

vojenské cvičení

manéž

1. kruhové místo pro cirkusové výstupy; 2. krytá vojenská jízdárna

mango

dužnatá peckovice žluté barvy, tropické ovoce

mangoid

listová zelenina, řepa cvikla

mangrove

tropický porost bahnomilných rostlin na pobřeží

maniak

zuřivec, šílenec; člověk trpící utkvělou představou

manie

druhá část složených slov mající význam značné, chorobné zaujetí

mánie

vášeň, chorobná touha, náklonnost, zaujatost; chorobné jednostranné zaujetí

manifest

slavnostní veřejné prohlášení, významný ústní nebo písemný projev

manifestace

veřejný projev; masové vystoupení

manifestační

zjevný, zřejmý, zřetelný, manifestní

manicheizmus, manicheismus

asketické náboženské staroperské učení

manikúra, manikýra

kosmetické pěstění rukou, hlavně nehtů; pouzdro se soupravou náčiní k tomu potřebného

maniodeprese

chorobné stavy naprosté otupělosti z utkvělých představ

maniok

kulturní rostlina tropické Ameriky pěstovaná pro kořenové hlízy obsahující škrob

manipul

1. starořímský vojenský oddíl; 2. ozdobný látkový pás nošený na levém předloktí, součást liturgického oděvu

manipulace

zacházení s něčím, postup nebo způsob tohoto zacházení; nečestné jednání, čachry

manitou, manitu

původně zázračná síla, později označení boha u severoamerických indiánů

manko

schodek, rozdíl mezi účetními údaji a skutečným stavem (pokladny, zásob)

manlicherovka

starší typ vojenské opakovací pušky

mano-

první část složených slov mající význam tlak, tlakový

manometr

tlakoměr

manostat

zařízení udržující stejný tlak

mansarda

podkrovní místnost s jednou nebo dvěma zešikmenými zdmi v horní části

manšestr

podélně vroubkovaná vlasová tkanina

mantika

věštění; vyvolávání duchů

mantila

krajkový přehoz přes hlavu a prsa, součást španělského kroje

mantinel

zvýšený okraj hrací plochy, hrazení; vymezení prostoru, možností, hranic

mantisa

desetinná část dekadického logaritmu uváděná v logaritmických tabulkách

mantra

magické, posvátné slovo, jehož opakováním se v hinduizmu nebo józe dosahuje soustředění

manu

rukou

manu proprie

vlastní rukou, vlastnoručně, zkratka m.p. (za podpisem na opisech)

manuál

1. příruční zápisní kniha, manuálník; 2. ruční klávesnice varhan nebo harmonia; 3. návod k použití

manuální

ruční

manudharma

indická literární památka bráhmanizmu

manufaktura

řemeslnická dílna; typ výrobního podniku založený na ruční řemeslné technice a na dělbě práce

manuskript

rukopis

manýra

bezduchý zaběhnutý způsob tvorby opakující stále tutéž formální a technickou zkušenost; společenské vystupování, chování, způsoby

manýristika

manýristická zahrada

manýrizmus, manýrismus

umělecká tvorba založená na manýře; slohové období mezi renesancí a barokem

manzarda, manzardka

pokoj v podkroví

manžeta

zakončení rukávu, obruba

maoizmus, maoismus

krajně levicová rovnostářská totalitní doktrína

mappá

látkový obal na tóru

marabu

africký čáp se silným zobákem a lysou hlavou a krkem živící se mršinami

maracas

hudební nástroj, pár dutých dřevěných koulí, rumbové koule

maralík

člověk oplývající znalostmi získanými z praxe

maraska

planá višeň rostoucí ve Středomoří

maraskino

jemný višňový likér

marast

bláto, bahno, bažina

maraton, maratón

vytrvalostní běžecký závod, maratónský běh; dlouhá, namáhavá činnost

maratonský, maratónský

vytrvalostní, dlouhotrvající, nekonečný

marazmus, marasmus

zchátralost; tělesná i duševní sešlost

marcipán

jemný křehký druh perníku zadělávaný medem; mandlová náplň do cukrovinek

mareograf

přístroj zaznamenávající výšku mořské hladiny na pobřeží

margarín

emulgovaný potravinový tuk

marginálie

poznámka na okraji listu nebo na vnějším okraji stránky

marginalizmus, marginalismus

ekonomická teorie vycházející z mezních hodnot, tj. ne průměrných, ale týkajících se posledního, dodatečného výrobku

marginální

okrajový; mezní

mariáš

druh karetní hry

marihuana

sušené listy z indického konopí

marimba

xylofonový hudební nástroj černošského původu

marína

1. obraz moře nebo mořského pobřeží; 2. námořnictvo

marináda

kořeněná zálivka k nakládání potravin

mariňák

námořník

maringotka

velký obytný přívěs

marinizmus, marinismus

vyumělkovaný sloh barokní italské literatury

marinní

vztahující se k moři

mariologie

část dogmatiky pojednávající o významu Ježíšovy matky Marie

marioneta

závěsná loutka

maritimita

oceánita, souhrn vlastností podnebí podmíněných působením oceánu na procesy utváření podnebí

maritimní

mořský, oceánický; námořní

Mark

německá marka

marka

1. známka, značka; 2. měnová jednotka Německa (Mark) a Finska (markka)

markantní

výrazný, zjevný, nápadný

markaptany

markaptany - odporně páchnoucí organické sloučeniny,sírné analogy alkoholů

market

trh

marketerie, marqueterie

jemná intarzie

marketink, marketing

koncepce obchodní a výrobní politiky firmy

markitanka

Holka pro vsechno:o)

markka

finská marka

markovat

zaznamenávat útratu; značit, naznačovat

markrabě, markrabí

titul některých knížat, např. moravských

markýrovat

předstírat

markytán, markytánka

civilní osoba prodávající v žoldnéřských armádách obv. potraviny

markýz

šlechtický titul

markýza

1. stříška lehké konstrukce nad vchodem, balkonem nebo oknem; 2. široké křeslo francouzského typu z 18. století; 3. šlechtický titul

marod

nemocný člověk

maronita

příslušník syrsko-křesťanské církve

marota

hovorově podivínství

marsala

druh italského dezertního vína

marš

pochod

maršál

vysoká vojenská hodnost

maršálek

1. dvorský nebo zemský hodnostář; 2. vysoká vojenská hodnost; 3. předseda polského sejmu

marše

ploché úrodné území, občasně zaplavované, při pobřeží západní Evropy

martellando, martellato

hud. bušivě

martenzit, martensit

přesycený tuhý roztok uhlíku v železe alfa

martingal

pomocné řemení s kroužky pro provlečení otěží

martini

značka vermutu; míchaný nápoj z vermutu a ginu s ledem

martyř

mučedník

martyrion

hrob mučedníka s oltářem, svatyně zbudovaná na památném místě

martyrium

mučednické utrpení; velké trápení

martyrologium, martyrologie

seznam mučedníků; seznam svátků jednotlivých mučedníků v pořadí církevního roku

marxizmus, marxismus

teorie materialistického pojetí dějin s vyvozenou historickou úlohou proletariátu

marže

Marže je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou na trhu, nejnižším a nejvyšším kurzem, rozdíl mezi úrokovou sazbou při úvěrech, půjčkách a vkladech, mezi kupní a prodejní cenou (obchodní přirážka) - pozor neplést si s pojmem rabat, což je množstevní sleva zatímco marže je obchodní přirážka.

masa

hmota; velký shluk hmoty; dav; podstata

masakr

hromadné krveprolití

masáž

hnětení, tření, poklep částí těla jako léčebný, osvěžující nebo kosmetický prostředek

mascarpone

druh sýru

masér

kdo provádí masáž

maser

kvantový generátor mikrovlnného záření

masiv, masív

mohutný kompaktní celek; mohutné pohoří

masivní, masívní

mohutný, pevný, důkladný

maskaron

plastický výzdobný motiv v podobě lidské tváře

maskot

1. předmět pro štěstí, talisman, amulet; 2. hedvábná tkanina s pevnou osnovou

maskulinita

mužské rysy chování

maskulinizace, maskulinisace

projevy mužských pohlavních znaků u ženy

maskulinum

mužský rod; podstatné jméno rodu mužského

masmédium

veřejný sdělovací prostředek, médium

masochizmus, masochismus

sexuální úchylka, kdy je nutno k dosažení uspokojení zakoušet bolest nebo ponížení

masoréti

židovští učenci, kteří opatřili hebrejský text Bible poznámkami a znaky pro správné čtení

mastaba

egyptská zděná hrobka ve tvaru nízkého komolého jehlanu

mastalgie

bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastodynie

master

akademický titul udělovaný anglosaskými univerzitami

mastif

mohutný pes s velkou hlavou

mastika

balkánský aromatický likérový nápoj s vyšším obsahem alkoholu

mastitida

zánět prsní žlázy

mastix

1. pryskyřice užívaná k výrobě lepidel a laků; 2. směs asfaltu a jemně mleté moučky z vápence používaná na silniční vozovky

mastodont

vyhynulý chobotnatec; neohrabaný tvor; velká nepřizpůsobivá organizace, společnost

mastodynie

bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastalgie

mastopatie

nezhoubné onemocnění prsní žlázy provázené vznikem cyst

masturbace

pohlavní sebeukájení, onanie,ipsace

mašinerie, mašinérie

soustava strojů; složitý přesný mechanický postup

mašinfíra

strojvůdce

maštal

konírna, stáj

mat

konec šachové hry

matador

1. zápasník s býky; 2. vůdce, předák

maté

sušené listy cesmíny paraguajské; čaj z těchto listů

matematika

obor zabývající se původně čísly a geometrickými tvary; v současnosti se skládá z mnoha relativně samostatných oborů

mater

matka; představená kláštera

materiál

látka, surovina, hmota; prostředek k uskutečnění něčeho, podklad

materialista

1. stoupenec materializmu; 2. drogista

materialistický

vycházející z materializmu.; hodnotící z hlediska peněz nebo hmotných statků

materializace, materialisace

zhmotnění, ztělesnění; uskutečnění záměru

materializmus, materialismus

názor o prvotnosti hmoty před duchem, myšlením; sledování pouze hmotného zájmu, prospěchu

materiální

hmotný, věcný, látkový, tělesný; finanční zabezpečení

materie, matérie

hmota; hmotná, věcná podstata

maternita

mateřství

matiné

koncert, představení nebo slavnost konaná dopoledne

matjes, mates

solený mladý sleď naložený v oleji

matoliny

pevné zbytky ovoce nebo hroznů po vylisování

matriarchát

struktura společnosti založená na příbuzenství a dědění v mateřské linii

matrice

podklad pro kopírování; forma na odlévání výrobku

matrika

úřední kniha sloužící jako evidence obyvatel

matrimonium

manželství

matrjoška

sada postupně do sebe vkládaných figurek

matroklinita

u mimojaderné dědičnosti dědičnost znaku vždy po matce

matrona, matróna

důstojná starší žena; starší žena silnější postavy

matronymie

obyčej odvozovat jméno od jména matky

matróz

námořník

maturace

zrání, dospívání

maturita

maturitní zkouška, závěrečná zkouška na střední škole

mauricius

poštovní známky vydané 1848 na ostrově Mauritiu (v hodnotách 1 a 2 pence) a patřící k filatelistickým raritám

mauzerovka

opakovací vojenská a lovecká puška

mauzoleum, mausoleum

monumentální hrobka

maxi-

první část složených slov mající význam největší

maxilofaciální chirurgie

chirurgie zaobírající se plastikou zubů

maxima

mravní zásada, životní pravidlo; stručná vtipná prozaická úvaha

maximalistický

velikášský; kladoucí nereálné cíle

maximalizace, maximalisace

usilování, směřování k nejvyšším cílům

maximalizmus, maximalismus

usilování o největší výsledek bez ohledu na podmínky i ztráty jinde

maximální

největší

maximum

největší hodnota, největší množství; nejvyšší bod, vrchol

may day

radiotelefonní slovní tísňové volání

máz

stará jednotka pro objem

mazdaizmus, mazdaismus

staroperské náboženství proroka Zarathuštry, zoroastrizmus

mázhaus

velká síň, hala v přízemí i patře středověkého i renesančního domu

mazurka, mazurek

polský národní tanec ve tříčtvrtečním taktu; skladba tohoto typu

mazut

zbytek po destilaci ropy používaný jako palivo nebo surovina na výrobu minerálních olejů

mažoretka

dívka v barevné uniformě a vysokých botách v čele slavnostního průvodu nebo kapely

MBO

řízení podle cílů

mea culpa, mea maxima culpa

má vina, má největší vina; vyznání viny v první části katolické mše

meandr

1. zákrut řeky; 2. pásový ornament z vodorovných a svislých čar

mecenáš

ochránce, podporovatel umění a věd

mecenáš a sponzor

mecenáš je na rozdíl od sponzora i duchovním patronem, neangažuje se pouze finančně

mečbol, matchball

poslední, konečný míč v utkání

medaile

oboustranně zdobená obvykle okrouhlá destička, pamětní mince, odměna za vítězství nebo za účast v soutěži

medailon, medailón

kruhový terč s reliéfní výzdobou; umělecký útvar charakterizující formou eseje nějakou osobnost

mediace

neformálny, dobrovoľný, štrukturovaný proces riešenia konfliktov

mediální

1. střední, středový, tíhnoucí ke středu; 2. novinářský, zprostředkovaný médii, jimi interpretovaný

medián

1. aritmetický průměr dvou prostředních hodnot statistického souboru; 2. spiritista, duchař

mediastinum,

mezihrudí

mediatizace

zprostředkování; podřízení vládě jiného státu

mediátor

prostředník, zprostředkovatel; zprostředkující přenos

medicína

lékařství

medicinální

léčivý, léčebný, zdravotnický, zdravotní; lékárnický

medicinbal

těžký plněný kožený míč

medicinman

lékař, kouzelník u primitivních kmenů

medicus

lékař (lat.)

medieval

středověk

medievalistika

obor zabývající se středověkem, medievistika

medik

student medicíny

medikament

léčebný prostředek, léčebná látka

medikamentózní, medikamentosní

vyvolaný, způsobený léky; prováděný pomocí léků

medio-

první část složených slov mající význam střed, střední, prostřední

mediokrita

prostřednost

meditace

rozjímání, soustředěné přemýšlení

meditativní

přemýšlivý, hloubavý, rozjímavý

mediteránní

středomořský, mediteránský mediteránský, mediteránní

meditovat

přemýšlet, hloubat, rozjímat

médium

1. zprostředkující činitel, prostředí; 2. osoba zprostředkující spiritistickou informaci; 3. masové sdělovací prostředky tištěné i elektronické masmédium; 4. jaz. střední slovesný rod

mediumita

schopnost být médiem

medula

dřeň (např. kostní); mícha

mega-

předpona mající význam miliontého násobku, násobku 10 na 6

megaflops

jednotka výpočetní rychlosti, milion operací při pohyblivé desetinné čárce za sekundu

megafon

hlásná trouba, zesilovač zvuku

megalit

monumentální kamenný památník z předhistorické doby

megalo-

první část složených slov mající význam veliký, velikášský

megalofobie

chorobný strach z velkých věcí

megalomanie

vystupňované sebepřeceňování, slavomam; chorobná touha po vyniknutí, megalomanství

megalopole

rozsáhlé, téměř souvislé městské osídlení, megalopolis

megaron

v egejské a řecké kultuře dům na pravoúhlém půdorysu s otevřenou předsíní

megastar

hvězda (hudebního nebo společenského života) největší velikosti

megera

zuřivá zlá žena, fúrie, lítice

mechanicizmus, mechanicismus

názor zjednodušující vše na mechanický pohyb

mechanický

1. související s mechanikou; 2. automatický, samovolný, bez rozmyslu (o lidské činnosti)

mechanika

1. nauka o rovnováze a pohybu těles; 2. strojní zařízení, mechanizmus

mechanizace, mechanisace

nahrazení ruční, fyzické práce prací stroje

mechanizmus, mechanismus

1. ustálená soustava úkonů nebo jevů; bezmyšlenkovité jednání; 2. strojní zařízení, mechanika

meióza, meiosa

redukční dělení

mejdan

večírek, oslava

mejkap, make-up, makeup

kosmetická úprava obličeje; řídký krycí barevný krém, který lze na obličeji lehce rozetřít

meka, mekka

toužebný cíl

mekonizmus, mekonismus

vleklá otrava opiem

mela-, melano-

první část složených slov mající význam tmavý, černý

melancholie

těžkomyslnost, zádumčivost, trudnomyslnost

melancholik

typ temperamentu; citlivý, introvertní, trudomyslný, zádumčivý člověk

melanin

pigment podmiňující barvu tkání (kůže, vlasů, očí), kožní barvivo

melanoblast

buňka tvořící a obsahující melanin

melanoblastom

nejzhoubnější nádor na kůži

melanom

zhoubný kožní nádor složený z melanoblastů

melanoplastika

plastická operace obličeje

melanž, melange

směs, směsice; směs z několika druhů materiálů, surovin

melasa

odpadní cukerný sirup

melazma, melasma

kožní choroba projevující se velkými tmavými skvrnami zejm. na končetinách

meldovat

hlásit, oznamovat

melika

starořecká písňová lyrika; melodická složka skladby

melinit

trhavina obsahující kyselinu pikrovou

meliorace

opatření, zejm. odvodňování a zavodňování, směřující ke zlepšení půdy

meliorativum

zjemňující slovo

meliorizmus, meliorismus

názor o možnosti postupného vylepšování, reformizmus

melír

jemné jinobarevné proužky

melizma, melisma

melodická řada tónů zpívaná na jednu slabiku textu

melo-

první část složených slov mající význam písňový, zpěvný, hudební

melodie

sled tónů, nápěv; harmonická krása, soulad

melodika

souhrn znaků melodie; nauka o melodii

melodram

scénický nebo koncertní útvar spojující herecký přednes dramatického textu s hudebním doprovodem; dojemný výjev

melodramatický

týkající se melodramu; pohnutlivý, působící na city

melomanie

vášnivá láska k hudbě

melomelie

zrůdný vývin přespočetných končetin

melos

zpěvnost, hudebnost

melotézie, melothesie

učení o souvztažnostech, vytvářející systém vztahů mezi makrokosmem a mikrokosmem

melta

náhražka kávy z čekanky a žita

membrána

tenká blána nebo pružná tenká destička

membrum

úd, končetina

memento

připomínka, varování

memento mori,

pamatuj na smrt

memoaromán

Memoaromán- romám psaný v podobě deníkových záznamů, skutečný příběh převeden do románové podoby

memoáry

paměti

memorandum

pamětní, vzpomínkový spis, prohlášení, listina

memoriál

závod, soutěž na paměť sportovce nebo pracovníka v tělovýchově

memorovat

učit se zpaměti

memory

paměť, trvalá památka

menáda

bakchantka; vášnivá, smyslná žena

menarche

první menstruace

menáž

společná strava (na vojně, ve vězení), mináž

mendelizmus, mendelismus

učení o základech dědičnosti

mene tekel

naléhavé varování, tajemná výstraha

menhir

megalitický kultovní památník

meninga

mozková a míšní plena

meningitida

infekční zánět mozkových a míšních plen

meningokok

bakterie kulovitého tvaru způsobující některé hnisavé záněty mozkových plen

meniskus

chrupavčitá kloubní ploténka, zejm. v kolenním kloubu

menopauza, menopausa

ztráta menstruace po přechodu

menoragie

velmi silné menstruační krvácení

menorea

menses

menses

menstruace, měsíčky, pravidelné krvácení z rodidel, menorea

mentalita

duševní založení, stav mysli; způsob myšlení

mentální

duševní, myšlenkový

mente captus

nepříčetný, zbavený rozumu

mentol, menthol

součást éterického oleje z máty peprné

mentor

poučovatel, karatel, mravokárce

menu

výběr z nabídky

menuet

tanec mírného tempa ve tříčtvrtečním taktu

menza, mensa

1. společná jídelna (zejm. vysokoškolská); 2. oltářní stůl

mercerace

pracovní postup, při němž bavlněná tkanina nabude hedvábného lesku a zvýší se její pevnost

merci

děkuji

merenda

taneční zábava, veselice

merenchym

druh rostlinného pletiva

merchandising

Soubor činností směřovaných zejména k posledním článkům prodejního řetězce s cílem zajistit, že správné zboží se nachází na správném místě, ve správný čas a za správnou cenu.; Souhrn činností, jež jsou vykonávány v prostorách prodejen s cílem zlepšit všeobecnou vizualitu v místech vystavení produktů.; Forma marketingové podpory produktů, jehož hlavní náplní je zajištění odpovídajícího stavu zásob, vystavení produktů v prodejně a zvýšení atraktivity prodejního místa.; Merchandising zahrnuje např.:; - umístění zboží v regále (facing výrobků, uspořádání dle trvanlivosti, atp.); - péče o místo prodeje (čistota, vyškolený personál, atp.); - podpora prodeje (ochutnávky, akční stojany, atp.

merchendising

reklama, nabídka a organizace prodeje

meridián

poledník

meridionální, meridiální, meridiánový-

poledníkový; ve směru poledníku, severojižní

merino

1. jemná keprová látka z česané příze; 2. plemeno ovcí; 3. jemné vlněné vlákno z vlny merinových ovcí

meristém

rostlinné dělivé pletivo

meristemizace

růst rostlinného pletiva

meritokracie

vláda nejschopnějších odborníků

meritorní

podstatný, věcný

meritum

podstata, vlastní obsah, jádro věci

merkantilie

příležitostné tiskoviny, akcidence

merkantilizmus, merkantilismus

ekonomická teorie považující za základ bohatství směnu výrobků a obchod

merkantilní

ekon. obchodní, kupecký

merycismus

úmyslné přežvykování (ruminace) spojeno s příjemnými pocity, v některých rodech snad dědičný; návrat potravy ze žaludku do úst a opětovné přežvýkání a polknutí

mesalína, meselina

prostopášná žena, záletnice

mesianizmus, mesianismus

mesiášství

mesiánský

mesiášský, vykupitelský, spasitelský

mesiáš

spasitel

mesiášství

víra v příchod spasitele; přesvědčení o spasitelském poslání jedince, národa, mesianizmus

meskalin

droga, alkaloid z některých kaktusů

mesmerizmus, mesmerismus

učení o živočišném magnetizmu; využití hypnózy k léčebným účelům

mestic

oficiální označení všech míšenců ve Střední a Jižní Americe, původně míšenec bělocha a Indiánky

městnání

hromadění tekutiny (krve, lymfy aj.) v některém z míst jejího přirozeného pohybu.

mešita

islámský chrám

meta

cíl

meta-

první část složených slov mající význam přes, za, po, s, mezi, vně, mimo

metabiont

mnohobuněčný organismus (angl.)

metablastém

výrůstek rostlinného povrchového pletiva

metabolický

související s látkovou přeměnou

metabolit

produkt látkové přeměny

metabolizmus, metabolismus

látková přeměna v živých tkáních

metafáze

druhé stadium dělení buněčného jádra

metafora

přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření

metafráze

vyjádření obsahu literárního textu opisem

metafyzický, metafysický

vztahující se k metafyzice, výchozím podstatám, lpějící na nich

metafyzika, metalysika

první filozofie, teorie výchozích kategorií filozofie

metagalaxie

souhrn galaxií

metageneze, metagenese

rodozměna

metagram

hádanka se záměnou písmen

metajazyk

užití jazyka k popisu jazyka, řeč o řeči, metalingva

metakarpus

záprstí

metakomunikace

nadkomunikace; spojení, porozumění zprostředkované bez použití slov

metal

kov

metál

odznak, vyznamenání

metalingva

metajazyk

metalíza

nátěrová hmota obsahující kovové částice

metalizmus, metalismus

peněžní teorie, podle které je kupní síla peněz přímo závislá na jejich kovovém obsahu

metalizovaný, metalisovaný

pokovovaný

metalogika

oblast otázek přesahující rozumové, logické možnosti

metalografie

nauka o struktuře kovů a slitin, o jejich vlastnostech a zkoušení

metaloid

nekovový prvek, který má některé vlastnosti kovů - např. arzen, křemík

metalurgie

hutnictví

metamer

pravidelně se opakující články těla některých živočichů

metamorfní

související s proměnou 1. rostlin a živočichů během jejich vývoje; 2. fyzikálních nebo chemických vlastností hornin v hloubce zemské kůry

metamorfóza, metamorfosa

proměna, přeměna, změna tvaru

metan, methan

nejjednodušší nasycený uhlovodík, hořlavý plyn

metanol, methanol

nejjednodušší alkohol, metylalkohol

metapsychologie

obor nadsmyslových, okultních jevů, parapsychologie, psychotronika

metasféra

vrstva atmosféry nad ionosférou

metastabilní

téměř rovnovážný; zdánlivě stálý

metastáza, metastasa

druhotné ložisko vzniklé zavlečením nákazy z primárního ložiska

metatarsus

nárt

metateorie

teorie o teorii; rozbor metod jiné teorie

metateze

přesmyk

metatropizmus, metatropismus

obrácení úloh v sexualitě, pasivita muže a aktivita ženy

metazoa

mnohobuněčné živočišné organizmy

metempsychóza, metempsychosa

názor o posmrtném stěhování, převtělování duše

meteor

název pro jev pozorovaný na zemském povrchu a v atmosféře s výjimkou oblaků; astr. světelný jev pozorovaný při průletu meteoroidu zemskou atmosférou

meteorit

zbytek meteoroidu, který dopadne na zemský povrch

meteorizmus, meteorismus

nadýmání, tvoření plynů ve střevech

meteoroid

pevná částice pohybující se kosmickým prostorem

meteorologie

nauka o počasí

meteoropatie

škodlivé působení povětrnostních změn na rostliny, živočichy i nervovou soustavu člověka citlivost na změny počasí

metér

ruční sazeč zalamující sloupce do stránek

meteroid

těleso pohybujíci se v meziplanetárním prostoru(tzn.meteorit dříve než prolétne atmosférou)

metical

měnová jednotka Mosambiku

metoda

postup, vědecký nebo účelný postup, způsob jednání

metoda rypsového útku

v každé učebnici tkaní a nakonec i na googlu, když zadáte ryps +tkaní naleznete význam

metodika

nauka o metodě vyučování určitého oboru, pracovní postup

metodisté

evangelická církev vzniklá z anglikánské

metodologie

nauka o metodách, zejm. vědeckého bádání

metomanie

chorobná touha po alkoholu

metonymie

přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti

metopa

deska dórského vlysu, obvykle s reliéfní výzdobou

metopizmus, metopismus

rozštěp lebeční kosti v důsledku nezarůstání švů

metoposkopie

způsob věštění z vrásek na čele

metresa, maitressa, maitresse

vydržovaná milenka, souložnice

metrický

1. související s metrem jako jednotkou délky; 2. liter. vztahující se k metru, metrice

metrie

druhá část složených slov mající význam 1. aplikovaná věda; 2. metoda měření, kvantitativního určování

metrika

1. nauka o básnickém rytmu; 2. mat. pojem z teorie metrických prostorů

metriopatie

starořecký etický požadavek uměřenosti a ovládání afektů

metritida

zánět dělohy

metro

podzemní dráha

metrologie

obor zabývající se měřením

metronom

přístroj k měření taktu, ke stanovení tempa v hudbě, taktoměr

metropole

významné, obv. hlavní město nebo středisko určité oblasti; církevní provincie

metropolita

biskup nebo představený církevní oblasti, církve

metroptóza, metroptosa

vyhřeznutí dělohy

metroragie, metrorrhagie

chorobné krvácení z dělohy mimo menstruační cyklus

metrosexuál

Muž jakékoli sexuální orientace, který vynakládá spoustu času i peněz na úpravu a péči o svůj vzhled a životní styl.

metrum

schéma rytmického uspořádání verše

metuzalém

velmi starý člověk

metylace

navázání metylové skupiny na jinou molekulu

metylalkohol, methylalkohol

nejjednodušší alkohol, metanol

metylparaben

hormony

mezaliance, mesaliance

společensky nerovný sňatek; nevhodné spojení

mezanin, mezzanin

mezipatro, zvýšené přízemí

mezencefalon, mesencefalon

střední mozek

mezenchym, mesenchym

zárodečná tkáň, ze které se v organizmu vytváří pojivo, svalstvo a cévy

mezenterium, mesenterium

část pobřišnice, řasa připojující střevní kličky

mezkalin

alkaloid z mexického kaktusu, patří mezi halucinogeny

mezo-, meso-

první část složených slov mající význam střední, prostřední

mezoblast, mesoblastos

střední zárodečný list, mezoderm

mezoderm, mesoderm

střední zárodečný list, mezoblast

mezofyt, mesofyt

rostlina vyžadující mírně vlhkou půdu

mezolit, mesolit

střední doba kamenná

mezon

elementární částice patřící mezi hadrony

mezonetový byt

byt ve dvou podlažích

mezopauza, mezopausa, mesopeusa

přechodná vrstva zemské atmosféry mezi mezosférou a termosférou

mezosféra, mesosféra

vrstva atmosféry nad stratosférou

mezozoikum, mesozoikum

druhohory

mezura

1. časová délka not; 2. nádoba k odměřování většího množství kapalin

mezzo-

první část složených slov mající význam střední

mezzoforte

hud. středně silně

mezzopiano

hud. poloslabě, poměrně tiše

mezzosoprán

středně vysoký ženský nebo chlapecký hlas

mezzotinte

druh mědirytu

Mgr.

magistr

mi

solmizační slabika pro tón e

v řecké abecedě znak pro hlásku m

micela

disperzní částice emulzí a lyosolů

migmatit

hornina vzniklá z magmatu a metamorfovaných hornin

migrace

přemisťování, stěhování, přecházení, změna místa pobytu

migréna

záchvatovitá bolest zpravidla jedné poloviny hlavy, často provázená nevolností, zvracením a světloplachostí

mikado

1. titul japonských císařů; 2. japonská hra s tenkými tyčinkami

mikádo

dámský účes s krátce rovně zastřiženými vlasy

mikce

močení

mikina

tričko s dlouhým rukávem, obv. sportovního rázu

mikro-

první část složených slov mající význam malý; předpona ve významu miliontiny, násobku 10 na -6

mikrob

mikroorganizmus, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný

mikrobiální

související s mikroby

mikrobicidní

ničící mikroby

mikrobiogenní

biogenní prvky obsažené v organismu v nepatrném množství, např: zinek, měď..

mikrobiologie

obor biologie studující mikroorganizmy

mikrobion

nejmenší organismus, např. mikrob

mikroburie

přítomnost mikrobů v moči

mikrobus

malý autobus pro dopravu malého počtu osob

mikroekonomika

teorie, která zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů

mikroevoluce

evoluce závislá na genových mutacích a rekombinacích

mikrofág

buňka schopná usmrcovat a pohlcovat drobné částice, např. bakterie

mikrofilm

filmový pás s reprodukcemi předloh ve zmenšeném měřítku

mikrofiš

fotomechanicky zmenšená kopie původního dokumentu

mikrofon

elektroakustický měnič mechanických kmitů membrány vyvolané zvukem na elektrické

mikrofotografie

fotografický záznam obrazu zvětšeného mikroskopem

mikrofyt

drobnohledný rostlinný organizmus

mikrografie

1. chorobné psaní nápadně malým písmem; 2. zhotovování mikrografických kopií

mikrogravitace

rušivé přetížení na palubě umělých kosmických těles

mikroklima

podnebí malých prostorů

mikrokosmos

mikrosvět

mikroorganizmus, mikroorganismus-

mikrob, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný

mikroprocesor

procesor tvořený obv. jedním integrovaným obvodem

mikroseizmika, mikroseismika

část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení pomocí přístrojů

mikroskop

přístroj k pozorování malých, lidským okem neviditelných objektů

mikrosocioiogie

teorie a výzkumné techniky malých společenských skupin

mikrosomální

1. mikroskopické, nepatrné tělesné změny; 2. týkající se části buňky

mikrosomie

trpasličí vzrůst, nanizmus, nanosomie

mikrosporie

plísňové onemocnění vlasové pokožky hlavy hl. dětí

mikrostav

stav termodynamického makroskopického systému popsaný z mikroskopického hlediska

mikrostruktura

podstruktura; struktura menšího celku

mikrosvět

světoblast smyslově nevnímatelných veličin na atomové a subatomové úrovni kde platí zákonitosti kvantové fyziky; mikrokosmos

mikroten

vysokotlaký, lineární, krystalický polyetylén

mikrotrauma

drobné poranění, drobný úraz

mikrovlny

mikrovlnné záření, elektromagnetické záření s vlnovou délkou 0.001 až 1 m

mild

chuťově jemný, neostrý, slabý

míle

britsko-americká jednotka pro délku rovnající se 1609,344 m; mezinárodní námořní míle rovná 1852 m

milénium, millenium

tisíciletí, tisící výročí

mili-

předpona mající význam tisíciny, násobku 10 na -3

miliarda

tisíc milionů, 10 na 9

milice

občanské dobrovolnické nepravidelné vojsko

milicionář

příslušník milice

milieu

1. prostředí, okolí; vnější podmínky; 2. vyšívaná dečka

milion, milión

tisíc tisíců,10 na 6

militantní

bojovný, bojechtivý

militárie,

věc (starožitnost) vztahující se k vojenství

militarizace, militarisace

posilování vojenské složky, přizpůsobení např. ekonomiky potřebám války

militarizmus, militarismus

snaha o cílený růst vojenské moci, výzbroje, armády

military

soutěž všestranné způsobilosti v jezdectví

milius

přívětivý, vlídný člověk úlisný člověk

millefiori

technika zdobení čirého skla pestrobarevným květinovým vzorem

mim

herec hrající pantomimu, mimus; herec

mímánsa

ortodoxní škola staroindické filozofie

mimeza, mimesis

1. nápodoba; starořecký názor na umění jako pouhé napodobování; 2. u živočichů ochranné zbarvení, napodobování neživých i živých předmětů

mimický

související s mimikou, vytvářený pomocí mimiky

mimika

doprovázení projevu pohyby, gesty, výrazem tváře

mimikry

u živočichů a rostlin napodobování jiného nebezpečného druhu, ochrana před nepřítelem

mimóza, mimosa

rostlina s listy citlivými na dotek, citlivka

mimus

1. v antice krátká komická scénka z každodenního života; 2. mim

minaret

štíhlá věž u mešity s balkónovým ochozem

mináž

společná strava (na vojně, ve vězení), menáž

mindrák

komplex, pocit méněcennosti

minerál

nerost, strukturně homogenní látka vzniklá přírodním procesem

minerálie

nerostné, anorganické látky

mineralizace, mineralisace

přeměna mrtvé organické hmoty na anorganické látky, doprovázená uvolňováním oxidu uhličitého

minerálka

umělá nebo přírodní voda se zvýšeným obsahem rozpuštěných látek a plynů

mineralogie

nauka o minerálech

minestra

polévka, italská rýžová polévka se zeleninou a masem

mini

malý, krátký

mini-

první část složených slov mající význam malý, drobný, krátký

miniatura

zdrobněný předmět; malba malých rozměrů; iluminace v rukopise

miniaturizace, miniaturisace

zmenšování rozměrů a hmotnosti součástek zejm. elektronických při zachování požadovaných vlastnosti

miniaturní

velmi malý, drobný

minidisk, minidisc

nahrávatelný magnetooptický kotouč se stejnou kapacitou jako kompaktní disk ale s polovičními rozměry

minilab

automatizované zařízení na zpracování barevného fotografického materiálu

minimalizace, minimalisace

snížení na nejmenší možnou míru

minimalizmus, minimalismus

1. minimal-art, druh abstraktního malířství 50. let 20. století; 2. hudební styl založený na exotických nástrojích, etnických postupech či experimentech

minimální

nejmenší, nejnižší

minimax

ruční hasicí přístroj

minimum

nejmenší hodnota, nejmenší množství; nejnižší bod

ministr

člen vlády, obv. pověřený řízením určitého ministerstva

ministrant

laický pomocník, přisluhovač při bohoslužbě

minium, mínium

oranžový až jasně červený pigment, součást antikorozních nátěrů, suřík

minivan

rodinný mikrobus

minnesang

středověká německá rytířská milostná poezie

minorita

1. menšina; 2. příslušník řádu menších bratří, založeného Františkem z Assisi; františkán

minstr, münstr

velký chrám, dóm, katedrála

minstrel

středověký hudebník a zpěvák ve službách trubadúra

minuciózni, minuclosní

puntičkářský; zevrubný, až přehnaně úzkostlivý; příliš podrobný

minus

nedostatek, vada; znaménko pro odčítání; označení záporné veličiny

minuska

písmeno malé abecedy, minuskule

minuskule

písmeno malé abecedy, minuska

miocén

oddělení mladších třetihor

mion

elementární částice patřící mezi leptony

mióza, miosa

zúžení zornice

mirákl, mirakulum

zázrak zázračný skutek nebo jev; středověká náboženská hra s námětem ze života světců

mired

jednotka pro teplotu chromatičnosti světelných zdrojů

misál

liturgická kniha s modlitbami a čtením ke mši

miscellanea

[lat. rozmanitost] - užíváno ve smyslu rozmanitého jinam nezařaditelného obsahu.

mise

poslání, úkol

Miserere

slituj se!, začátek kajícného žalmu

miserere

zvracení střevního obsahu při neprůchodnosti střev

misie

církevní mise, vyslání křesťanských kazatelů mezi jinověrce

misinterpretovat

mylně (si) vyložit

misionář

kazatel vyslaný na misii; šiřitel idejí, názorů,kultury, vzdělanosti

miss

slečna; vítězka soutěže krásy

missa

mše

misses

paní, zkratka Mrs.

mister

pan, zkratka Mr.

misterioso

hud. tajemně

mistral

studený, bouřlivý severozápadní vítr v údolí Rhôny a u Středozemního moře

misurato

hud. v taktu

mišna

ústní židovská náboženská tradice

mišuge

pomatený, potrhlý, mešuge

mithraismus

mysterijní náboženství původem z Východu, v časech římské říše oblíbené zejména mezi příslušníky armády

mítink, meeting

veřejné shromáždění, schůze; setkání, schůzka

mitochondrie

drobné tělísko v buněčné cytoplazmě

mitotický

týkající se mitózy, brzdící mitózu

mitóza, mitosa

nepřímé dělení buněčného jádra

mitra

orientální nebo liturgická pokrývka hlavy, infula

mix

směs, směsice, příměs; ve sportu smíšená dvojice muže a ženy

mixáž

způsob konečné úpravy zvuku

mixdebl

smíšená dvojice (muž a žena) v tenise, volejbale

mixed-pickles

zeleninová směs v nálevu

mixér

1. elektrický kuchyňský stroj; 2. míchač nápojů, barman; 3. zvukový technik

mixoplodie

výskyt buněk s jádry o nestejném počtu chromozomů

mixotrotie

výživa rostlin schopných fotosyntézy, ale potřebujících k vývoji i organické látky

mixovat

míchat

mixpult

mixážní pult

mixtura

1. tekutá směs několika léčiv určená k vnitřnímu užívání; 2. smíšený pomocný rejstřík varhan

mizandrie, misandrie

chorobná nenávist ženy k mužům

mizantropie, misantropie

chorobná nenávist k lidem

mizera

ubožák, chudák; ničemník

mizérie

neštěstí, ubohost, bída; nepříjemná věc

mizo-, miso-

první část složených slov mající význam odpor, nechuť, nepřátelství

mizogynie, misogynie

chorobná nenávist k ženám

mizomus, misomus

nepřítel vzdělání, zejm. vyššího a uměleckého

mizopedie, misopedie

chorobná nenávist k vlastním dětem

mizoyamie, misogamie

odpor k manželství, odmítání sňatku

moa

vyhynulý novozélandský nelétavý pták (vysoký až 3,7 metrů)

moaré, moiré

charakteristická kresba, struktura, vzorování; tech. jemná rušivá struktura na obrazovce vzniklá interferencí několika periodických struktur

mob

neukázněný dav (knižně)

mobbing

šikana (psychoteror) na pracovišti způsobená spolupracovníky

mobil

plastika s pohyblivě spojenými tvary, které jsou uváděny do pohybu např. motorem, větrem

mobilární, mobiliární

movitý

mobiliář

veškeré mobilní vybavení, zařízení objektu; přenosné zařízení

mobilita

pohyblivost, schopnost pohybu, přemístitelnost

mobilizace, mobilisace

uvedení sil a prostředků do pohotovosti

mobilizmus, mobilismus

geotektonická hypotéza, předpoklad horizontálního pohybu pevnin po spodních vrstvách zemské kůry

mobilní

pohyblivý, schopný přemístění, pohotového použití

moce

jaz. přechylování podstatných jmen

móda

dočasné vnější sjednocení vkusu

modalita

možný způsob; stupeň jistoty nějakého soudu; uplatňování postoje mluvčího ve výpovědi, modálnost; způsob skladby, založený na jiném než dur-mollovém systému

modality práva

1.přikázáno, 2.zakázáno, 3. dovoleno (výslovně, mlčky - právem neupraveno)

modální

způsobový, účelový

model

předloha; vzor, ideál; vyjádření skutečnosti, matematický popis; originální výrobek

modelace

plastické utváření povrchu,modelování

modelář

člověk zhotovující modely

modelér

výtvarník navrhující modely pro sériovou výrobu; pomocník sochaře

modeletto

model sochařského díla provedený v drobném měřítku, modellino

modeling, modelling

modelování; předvádění modelů, práce modelek

modelka

žena stojící umělcům jako model; manekýna

modellino

model sochařského díla provedený v drobném měřítku, modeletto

modelování

vytváření modelů

modelový

vzorový; obsahující podstatné společné nebo žádoucí rysy

modem

soustava tvořená dvojicí modulátor demodulátor

modem-pool

sada modemů

modemista

propagátor modemích názorů; stoupenec modemizmu

moder

humusová drť; přechodná forma humusu bez úplné humifikace organických látek, vznikající za dostatečného přístupu vzduchu

moderace

moderování; 1. omezování, mírnění; brždění, zpomalování; 2. vedení diskuze, uvádění pořadu

moderato

hud. mírně; skladba nebo část skladby v tomto tempu

moderátor

1. zařízení sloužící k tlumení, zpomalování; 2. látka zpomalující rychlost neutronů v jaderných reaktorech; 3. ten, kdo řídí skupinovou diskuzi, průvodce pořadem

moderna

moderní ráz; umělecký směr konce 19. století; hudba od konce 19. století

moderní

novodobý, novátorský, pokrokový; módní

modernizace, modernisace

vylepšení, přizpůsobení soudobým požadavkům nebo znalostem; inovace

modernizmus, modernismus

záliba a prosazování novinek; směry a tendence v umění 20. století

moderování

moderace

modestní

skromný, mírný

modifikace

obměna, úprava; přizpůsobení; změna takto vzniklá

modista, modistka

osoba zhotovující nebo prodávající klobouky

módní

podle módy; v oblibě bez ohledu na kvalitu

modrozelená

MODROZELENÁ je živá studnice informací a trvale čerstvý zdroj praktických rad - jako to dokážou jen lidé, kteří se zajímají jeden o druhého a otevřeně se s vámi pobaví při řešení toho vašeho problému Neztrácíte čas tápáním v pochybách, neztrácíte nervy blouděním v moři protichůdných názorů, ale vezmete telefon, zavoláte 900-389-900, zeptáte se co vás trápí či zajímá a rovnou to po telefonu probíráte naživo s připojeným expertem Není nad to si o svém problému podrobně a důvěrně promluvit, praktickými radami počínaje, přes pomoc non-stop pro řešení často až překvapivých situací a různých životních obtíží a konče třeba i řešením sporů, včetně rychlého a dostupného rozuzlení sázek. Přítelkyně Vám tvrdí, že "KESER" je malý rybářský podběrák, zatímco vy jste do morku kosti přesvědčení, že to přece je nádrž na převážení ryb ze sádek - tak - a celá párty se dnes směje na váš účet a baví se tímto vaším sporem - zavolejte 900-389-900 a MODROZELENÁ vám pomůže, kdykoliv a kdekoliv K tomu říkáme: "Komu je praktické rady, tomu je i pomoci ...... " Stotisíce spokojených lidských osudů je to, co činí MODROZELENOU živou a moderní součástí našich životů

MODS

MODS - angl. zkr. multiple organ dysfunction syndrome, syndrom mnohočetného orgánového (multiorgánového) selhání. Závažný stav, do něhož vyúsťují těžké formy jednotlivých typů šoku. K závažným projevům patří selhání plic (ARDS, šoková plíce), ledvin, poruchy hemodynamiky, hemokoagulace (DIC) atd. modulace - upravování (ve smyslu doladění), odstiňování. M. odpovědi v nervovém či imunitním systému (vlivem četných různě působících spojů či látek). Srov. imunomodulancia

modul

míra, veličina; délková jednotka umožňující koordinaci rozměrů jednotlivých prvků užívaných při sériové výrobě; poměrná jednotka míry určující poměry v kompozici

modulace

formování, obměňování, odstiňování; změny frekvencí vysílaných kmitů; přechod z tóniny do tóniny

modularita

skladebnost, stavebnicovost, sestavitelnost z bloků

modulární

stavebnicový, sestavitelný z typizovaných částí

modulátor

zařízení sloužící k modulaci

modulo

shodně podle modelu

modurit

plastická modelovací hmota varem tvrdnoucí

modus

způsob, míra, druh; jaz. způsob slovesný; hud. stupnice s jiným uspořádáním než dur-mollovým; středověká stupnice; mat. střední hodnota v statistickém souboru

modus ponens

pravidlo odloučení závěrečného soudu z řady

modus vivendi

způsob života; způsob soužití; životospráva

modylion

ozdobná podpěra pod římsou

mofeta, mofetta

výron suchého oxidu uhličitého po ukončení vulkanické činnosti

mogul

titul muslimských panovníků v Indii od 16. do 19. století

mohamedán, muhemedán

vyznavač islámu, machmetán, muslim

mohér

angorská vlna nebo látka z ní

mohyla

kuželovitý násyp nad hrobem

moira

osud, sudička

moka, mocca

silná černá káva, zpravidla filtrovaná

mokasíny

nízké měkké polobotky bez šněrování

mol

1. jednotka pro látkové množství; 2. starší název pro grammolekulu; 3. lidové označení drobných motýlů

molalita

koncentrace roztoku vyjádřená počtem molů rozpuštěné látky v 1 kg rozpouštědla

molár

stolička savců

molarita

koncentrace roztoku vyjádřená počtem molů rozpuštěné látky v 1 litru roztoku

molární

vztažený na jednotku látkového množství (na mol), molový

moldavit

tektit vyskytující se v jižních Čechách a na západní Moravě, vltavín

molekula

skupina nejméně dvou atomů spojených chemickou vazbou

moleskin

silná pevná bavlněná látka

moleta

razítko, váleček k tisku, k nátěru

moletování

přenos, přenášení vyrytého vzoru na tiskací válec pomocí molet

molino

šatovková i dekorační tkanina

molitan

měkký pěnový plast

moll

měkká hudební tónina

mollový

související s hudební tóninou moll

molo

přístavní hráz

moloch

symbol nenasytnosti, všeho, co ničí člověka a jeho činnost

molový

vztahující se na mol, molární; související s molem

molton

vlněná látka;tlumící podložka pod ubrus

moluska

infekční onemocnění kůže vyvolané virem

molybden

chemický prvek stříbrobílý tvrdý kov

molybdenit

šedý šesterečný nerost, molybdenová ruda

moment

okamžik, chvíle; okolnost, hledisko; fyz. součin dvou vektorových veličin charakterizující jejich účinek

moment inertia

moment setrvačnosti

momentální

okamžitý, chvilkový

momentka

fotografie, která zachycuje momentální situaci; letmo zachycený zážitek

monáda

dále nedělitelná částečka; jedinečná část bytí, nehmotná jednotka

monadologie

teorie o monádách jako o podstatě bytí

monandrie

jednomužství

monarcha

panovník, hlava monarchie, vládce

monarchie

stát v čele s panovníkem

monarchista

stoupenec monarchie

monarchizmus, monarchismus

hnutí stoupenců monarchie, roajalizmus

monastýr

klášter pravoslavné církve

mondénní

velkosvětský; světácký

monel

slitina mědi a niklu

monéra

starověká válečná loď s jednou řadou vesel na každé straně

monergol

jednosložková kapalná pohonná látka

moneta

peníz

monetarizmus, monetarismus

ekonomická teorie zdůrazňující význam peněz včetně jejich regulační funkce a odmítající státní zásahy do ekonomiky

monetární

peněžní

monetární politika

peněžní nebo měnová politika (provádí ústřední banka)

money

peníze

moneymaker

osoba vydělávající hodně peněz; výnosný podnik

mongolizmus, mongolismus

vrozená vada projevující se u člověka poruchou duševního i tělesného vývoje

mongoloidní

mající mongolský ráz; člověk stižený mongolizmem

moniérka

samonosná betonová příčka s výztuží z betonářské oceli

moniliáza, moniliasa

onemocnění způsobené kvasinkami candida, postihující sliznice, kůži i vnitřní orgány, kandidóza

monilie

cizopasná houba způsobující moniliózu

monilióza, moniliosa

choroba ovocných stromů

monitor

1. zobrazovací jednotka; 2. přístroj ke sledování a kontrole provozu složitějších zařízení; 3. zařízení ke sledování důležitých funkcí, 4. otočná proudnice s velkým průtokem

monitoring

monitorování

monitorování

soustavné sledování, vyhodnocování, monitoring

monizmus, monismus

názor uznávající jediný základ, podstatu, princip

monk

orientační potápění, plavání pod vodou podle mapy

mono-

první část složených slov mající význam jeden

monobanka,

v centralistickém systému řízení centrální banka, která plní rovněž funkci hlavní obchodní banky

monoblok

konstrukční jednotka tvořící uzavřený celek

monobrechie

vrozená jednorukost

monodický

jednohlasý

monodie, monódie

jednohlas; sólová píseň; hudební skladba s jednou vedoucí melodii

monodrama, monodram

divadelní hra s jedinou postavou

monoedr

jednoduchý krystalový tvar tvořený jednou plochou

monofág

živočich konzumující výhradně jeden druh potravy

monofobie

chorobný strach z osamělosti

monofrekvenční

monochromatický, mající jen jednu frekvenci (u elektromagnetického záření)

monoftong

samohláska

monoftongizace, monoftongisace

přeměna dvojhlásky (diftongu) na samohlásku (monoftong)

monofyzitizmus, monofyzitismus, monofysitismus

učení o jediné (božské) přirozenosti Ježíše Krista

monogamie

párové soužití dvou jedinců různého pohlaví

monogeneze, monogenese

nepohlavní rozmnožování

monoglot

člověk používající pouze mateřský jazyk

monografie

rozsáhlá odborná (vědecká) publikace věnovaná jednomu tématu

monogram

zkratka ze začátečních písmen osobního jména

monogramista

autor označující svá díla pouze monogramem, jinak neznámý

monohydrát

jednovodá sloučenina

monochrom

jednobarevný polygrafický výrobek, zakázka

monochromatický

jednobarevný, monochromní; fyz. mající jen jednu vlnovou délku

monochromátor

přístroj vyčleňující úzký obor vlnových délek z širšího spektra elektromagnetického vlnění

monochromie

jednobarevnost

monochromní

jednobarevný, monochromatický

monokarpie

schopnost rostlin vytvářet plody jen jednou (jednoleté a dvouleté rostliny)

monokiny, monokini

dámské plavky bez vrchního dílu, nahoře bez, topless

monokl

1. optická čočka na jedno oko; 2 krevní podlitina kolem oka

monoklinie

obojpohlavnost květů

monokracie

jedinovláda, vláda jedince - neomezená státní moc je soustředěná v rukou jednotlivce

monokrystel

krystal, jehož celý objem je shodně periodicky uspořádán

monokultura

rozsáhlé porosty jednoho druhu kulturní rostliny

monokulus

1. jedinec s jedním vidoucím okem; 2. obvaz na jedno oko

monolit

architektonický nebo plastický útvar z jediného kusu kamene; celistvá stavba z betonové hmoty

monolitický

vytvořený z jednoho kusu, jednolitý, pevně spojený

monolog

ucelená promluva jediného mluvčího; samomluva

monomachie

souboj dvou jednotlivců

monomanie

chorobné zaujetí, posedlost jedinou myšlenkou, představou

monomer

nízkomolekulární látka, stavební prvek makromolekul

monometalizmus, monometalismus-

peněžní systém založený na existenci jednoho drahého kovu jako základu peněžního oběhu, obv. zlata nebo stříbra

mononukleóza, mononukleosa

druh virového infekčního onemocnění s horečkou a zduřením lymfatických uzlin

monoplán

jednoplošník

monoplegie

ochrnutí jedné skupiny svalů

monopodie

v poezii metrický celek tvořený jedinou stopou; lék. nevyvinutí jedné dolní končetiny

monopol

výhradní právo, rozhodující postavení subjektu v určité oblasti, zejm. hospodářské

monopolista

podnikatel bez konkurence

monopolizace, monopolisace

vznik, vytváření monopolů

monopost

jednosedadlový závodní automobil

monopson

jediný spotřebitel, odběratel na trhu

monorail

jednokolejnicová železniční dráha

monosacharid

jednoduchý cukr

monoski

sjezdová lyže s plochou pro vázání pro obě nohy

monoskop

snímací televizní elektronka; zkušební televizní obrazec

monoteizmus, monoteismus, monotheismus

jednobožství, víra v jediného boha

monotematický

zabývající se jediným tématem, námětem, myšlenkou

monotónní

jednotvárný, jednostejný

monotopní

vzniklý na jediném místě

monotropie

vlastnost látek vyskytovat se v jediném charakteristickém stavu

monovalentní

jednomocný

monseigneur

francouzský titul knížat, kardinálů a prelátů, titul dauphina

monsieur

pán (i v oslovení)

monsignore

titul církevních hodnostářů

monstera

ozdobná pokojová rostlina s velkými laločnatými listy, filodendron

monstr-

první část složených slov dávající druhé části význam veliký, ohromný

monstrance

ozdobná schránka na vystavování a uctívání hostie

monstrózní, monstrosní

velkolepý, obrovský; uměle zvětšený, zveličený

monstrum

příšera, obluda, nestvůra; zrůda; těžká vývojová vada

montanistika

nauka o hornictví

montáž

sestavování, skládání částí do určitého celku

monte

hora; krajinný typ východního úpatí And se suchomilnou vegetací

montebank

španělská hazardní karetní hra

montgolfiéra, montgolfiera

balon z papíru plněný teplým vzduchem

montgomerák

nepromokavý plášť vojenského střihu

montovat

skládat z dílů, mechanicky k něčemu připojovat, provádět montáž

monument

veliký pomník; rozměrné umělecké dílo

monumentalita

velikost, velkolepost, grandióznost

monumentální

působící svou velikostí, velkolepostí

monzun, monsun

pravidelný vítr ve spodních vrstvách troposféry, např. v jihovýchodní Asii

mop

stírač prachu na holi

moped

motorové kolo

mopslík

malý společenský pes, mopsl

moralita

1. mravnost, mravní cítění; 2. žánr středověkého dramatu

moralizovat, moralisovat

vydávat mravní ponaučení, umravňovat

morálka

mravnost, souhrn mravních zásad, norem

moratorium

pozastavení, zákaz, zmrazení; odklad

moravikum

týkající se Moravy; geol. část Českého masivu na západní Moravě

moravizmus, moravismus

moravský jazykový prvek

morbidita

nemocnost; chorobnost, morbidnost

morbidní

chorobný, nezdravý; úpadkový; lehkovážné, opovržlivé vyjádření o vážném tématu

morbidnost

chorobnost, morbidita

morbilli

spalničky

morbus

nemoc, choroba, onemocnění

mord

vražda

morda

tlama; huba

mordovat

vraždit, zabíjet

mordyjánský

zpropadený; velikánský, náramný

moréna

netříděný různorodý sediment vzniklý ledovcovou činností

móresy

chování, způsoby

morfa

Slangově morfologie, což znamená nauku o jazykovém tvarosloví. Tento pojem je běžně používán mezi studenty.

morfé

tvar

morfém

nejmenší jednotka jazyka, která nese význam; souhrnný název pro předponu, příponu, kořen a koncovku

Morfeo

český fulltextový vyhledávač, vyvinutý portálem Centrum.cz

morfie

druhá část složených slov mající význam tvar, tvarový, tvárnost

morfin

opiový alkaloid patřící mezi drogy, morfium

morfinista

morfinik, jedinec chorobně závislý na morfinu

morfinizmus, morfinismus

chorobná závislost na morfinu

morfium

morfin

morfo-

první část složených slov mající význam tvar, tvarovost, vztah k tvaru

morfogeneze, morfogenese

vývoj tvaru, změna tvarových vlastností

morfogenní

tvarující, ovlivňující změny nebo vývoj tvaru

morfologie

nauka o tvarech; jaz. tvarosloví

morfometrie

měření tvarů obv. zemského povrchu

morfonologie

nauka o fonologické stavbě morfémů

morganatický

stavovsky nerovný

moribundus

onemocnění princezny z pohádky Princezna solimánská

morituri te salutant

latinsky;celé:Ave,Caesar(imperator),morituri te salutant=Buď zdráv Caesare(císaři),jdoucí na smrt tě zdraví;pozdrav císaři,s nímž nastupovali gladiátoři do arény k zápasům.

mormon

příslušník náboženského hnutí spojujícího prvky křesťanství, židovství a islámu

mormorando

bručivě, nesrozumitelně, mormoroso

mormoroso

bručivě, nesrozumitelně, mormorando

morning after

kocovina

morologie

hloupé řeči; nauka o hlouposti

morous

zasmušilý, zachmuřený člověk, mrzout

mortadela

jemný italský salám kulovitého tvaru

mortalita

úmrtnost, demografický ukazatel počtu úmrtí v poměru k počtu obyvatel

mortifikace

1. odumírání a rozpad tělesných tkání; 2. umrtvování, sebezapření, odpírání si tělesných žádostí

mortinatalita

počet mrtvě narozených v poměru k 1000 živě narozených

morula

první vývojové stadium rýhujícího se vajíčka

morytát

vražda; hrůzostrašná historka

moskyt

obecné označení různých druhů komárů žijících v tropech

moskytiéra

ochranná síť proti moskytům

mošus, moschus

pižmo, voňavka

móta

móta znamená islandsky tvořit, formovat nebo taky forma :)

motel

hotelové zařízení pro motoristy, zejm. při dálkových komunikacích

moteto, motet

druh polyfonní hudby

motherboard

základní, mateční deska s plošnými spoji a obvody tvořícími jádro základní desky osobního počítače

motiv

nejjednodušší tematický prvek uměleckého díla; základní téma, námět; vnitřní pohnutka chování nebo hodnocení uváděné jako důvod jednání

motivace

souhrn pohnutek jednání; odůvodnění

motivovat

zaujmout pro něco, probudit zájem

moto-

první část složených slov mající význam motocykl, motor

moto, motto

heslo, průpověď; krátká, výstižná charakteristika

motocykl

jednostopé motorové vozidlo, motorka

motodrom

dráha pro motocyklové závody

motokára

závodní motorové vozítko

motokros, motocross

terénní závod motocyklů

motorest

restaurační a občerstvovací zařízení, zejm. pro motoristy

motorický

pohybový, týkající se pohybu; motorový

motorika

celková pohybová schopnost organizmu, souhrn tělesných pohybů člověka; hybnost

motorizmus, motorismus

užívání motorových vozidel; různá odvětví automobilového a motocyklového sportu

motorka

jednostopé motorové vozidlo, motocykl

motorobot

jednoosý traktor užívaný v parcích, zahradnictvích

motorový

vztahující se k motoru

moučnice

Sběrná schránka na semleté zrno ve mlýně. Obsahuje moučná síta - zachycují se zde jemné části - mouka.

moula

huba; hlupák, neomalenec, nemotora

mountain bike

horské kolo

mozaika, mosaika

1. útvar sestavený z malých částí; 2. virová choroba rostlin

Mr.

anglicky pan (ve spojení se jménem)

mramor

krystalická karbonátová hornina, dobře leštitelná

Mrs.

anglicky paní (ve spojení se jménem)

mrtě

hodně, mnoho, velmi

MSDr.

mediciniae stomatologicae doctor, doktor zubního lékařství

muay thai

thai box, nejtvrdší orientální bojové umění

mudda

bahnité usazeniny v stojatých nebo mírně tekoucích vodách tvořící podloží v rašelinách

MUDr.

mediciniae universae doctor, doktor všeobecné medicíny

mudra

symbolické gesto vyjadřující citový stav nebo sloužící jako poznávací znamení

mudžahedín

bojovník za víru ve svaté válce, mudžáhid

mudžáhid

mudžahedín

muezzin

svolávač muslimů k modlitbě

muf

rukávník

mufle

část pece i nádoba ze žárovzdorného materiálu

muflon

divoká ovce

mufna

nátrubek, návlačka

mukl

vězeň, trestanec

mukoid

složená bílkovina, součást krevního séra, vaječného bílku

mul

1. řídká obvazová tkanina; 2. mula kříženec klisny koně s hřebcem osla; 3. složitý humus tvořící se v teplém a vlhkém podnebí na půdách s dostatkem živin

mulat

míšenec bělocha a černošky nebo naopak

mulčování

nastýlání půdy

mulda

terénní prohlubeň, strouha

muliné, mouliné

příze ze dvou různobarevných nití; látka z ní

mulit

nerostný křemičitan hlinitý, základní složka některých keramických hmot

mulláh

vykladač islámu; učenec; soudce

multi-

první část složených slov dávající druhé části význam mnoho-, mnohonásobný

multicelulární

mnohobuněčný

multiinstrumentalizmus, multiinstrumentalismus

schopnost hrát na široký rejstřík nástrojů

multilaterální

mnohostranný, s účastí více subjektů

multilaterární

mnohostranný, s účastí více subjektů

multimediální

mnohazpůsobový; předávání nebo uchování informací v textovém, zvukovém i obrazovém kompletu

multimédium

prostředek k multimediálnímu předávání informací

multimilionář

mnohonásobný milionář

multimodální

víceúčelový, má více způsobů využití

multipara

vícekrát rodící samice

multiparita

vícerodost

multiplet

skupina více sdružených fyzikálních veličin, nejčastější užití je ve spektroskopii

multiplex

mnohonásobný, sdružený

multiplicita

mnohost. vícenásobnost. rozmanitost

multiplikace

násobení; rozmnožení

multiplikát

jeden z několika exemplářů téhož předmětu ve sbírce

multiplikátor

násobitel, zesilovač

multiplum

vícenásobné množství

multiprocessing

souběžné zpracování dvou nebo více procesů

multivitamin, multivitamín

přípravek obsahující směs vitaminů a stopových prvků

mumie

mrtvé tělo chráněné přirozeným nebo umělým konzervováním; zkamenělina vzniklá mumifikací

mumifikace

přeměna organizmu do fosilního stavu rychlou dehydrací bez procesu zkamenění, mumifikování

mumio

skalní pryskyřice vznikající v extrémních podmínkách některých asijských velehor složitou přeměnou rostlinných i živočišných zbytků ve styku s minerály, vysoce biologicky účinná přírodní látka

mumraj

shon; rej lidí v maskách, maškaráda; maškarní oblečení

mundánní

světový, celého světa se týkající

mundůr

uniforma, stejnokroj; oblek

mungo

malá šelma

munice

střelivo

municipalita

městská samospráva

municipalizmus, municipalismus-

tendence převádět pravomoci na nižší samosprávné orgány

municipální

obecní, městský, týkající se obce, komunální

municipium

ve starověku závislé město s určitou vlastní samosprávou; město se zvláštním zřízením, vyňaté ze správního obvodu

munilicence

štědrost, velkorysost

mura

smyv zvětralin a vegetačního krytu srážkovým přívalem v horách doprovázený kamennými lavinami

muralizmus, muralismus

hnutí monumentálního malířství ve 20. století v Mexiku

muréna

jedovatá mořská ryba hadovitého tvaru

musaka, mussaka

dušený pokrm ze zeleniny se skopovým, jehněčím masem i bez masa, zapékaný s vajíčkem

music

hudba, muzika

music box

automatická hudební skříň

muskarin

jedovatá látka v houbách

muskovit

světlá slída

muskulární

svalový, svalnatý

muskulatura

svalstvo, svaly

müsli

směs ovesných vloček, obilných klíčků, ořechů, sušeného ovoce, medu a dalších pochutin

muslim, moslim

vyznavač islámu, mohamedán, musulman

mustang

zdivočelý kůň žijící v prériích severní Ameriky

mustr

vzor; vzorek

musulman

vyznavač islámu, muslim, moslim, mohamedán

mušketa

historická střelná zbraň (předovka)

mušketýr

člen jízdní gardy francouzských králů

mutabilita

proměnlivost, nestálost

mutabilní

měnlivý, proměnný, nestálý

mutace

změna, obměna; přeměna genetického materiálu v chromozomu; změna hlasu v době dospívání

mutagen

fyzikální nebo chemický faktor schopný vyvolat genetickou mutaci

mutagenita

schopnost, vlastnost vyvolat genetickou mutaci

mutant

jedinec vzniklý náhodnou nebo záměrnou genetickou změnou, mutací

mutarotace

vlastnost organických sloučenin měnit po rozpuštění optickou otáčivost

mutatis mutandis,

po nezbytných úpravách, s příslušnými změnami

mutilace

zmrzačení, zkomolení

mutování

nápadná změna hlasu v době dospívání, mutace

mutual

vzájemný, oboustranný, společný

mutualizmus, mutualismus

trvalé a nezbytné soužití dvou nebo více druhů organizmů

múza, musa

umělcova inspirace, umělecké nadání

muzealita

soubor hodnot, pro který byl předmět získán do muzea

muzeální, museální

muzejní; starý a vzácný; zastaralý

muzejní, musejní

uchovávaný a vystavovaný v muzeu

muzejnictví, musejnictví

souhrnný pojem pro zakládání, správu a veškerou činnost muzeí

muzeologie, museologie

nauka o muzejnictví

muzeum, museum

ústav na vědeckých základech shromažďující, uchovávající a vystavující sbírky hmotného dokladového materiálu

múzický, musický

přídavné jméno k múza; m. umění hudba, zpěv, tanec a slovesná umění

muzika

hudba

muzika, musika

umělecký nebo vědní obor stojící pod ochranou múz; jeden z předmětů kvadrivia, teorie hudby

muzikál, musikál, musical

žánr hudebně zábavného divadla a filmu

muzikologie, musikologie

hudební věda

muzikoterapie, musikoterapie

léčba hudbou

myalgie

svalová bolest

myastenie

chorobná slabost svalů

mycelium

podhoubí

mycetofág

organizmus živící se houbami a plísněmi

mydriáza, mydriasa

rozšíření zornice

myelin

lipoproteinová látka tvořící pochvy okolo nervů

myelitida, myelitis

zánět míchy; zánět kostní dřeně

myelom

nádor z plazmatických buněk nejčastěji v kostní dřeni

myiáza, myiaza

onemocnění postihující obv. kůži a sliznice vyvolané larvami některých much

myko-

první část složených slov mající význam houba, plíseň

mykobiont

houbová část lišejníků

mykoid

složená bílkovina, součást krevního séra, vaječného bílku

mykologie

nauka o houbách

mykoparazitologie, mykoparasitologie

nauka o cizopasných houbách

mykoplazmóza, mykoplasmosa

virové onemocnění rostlin

mykorhiza, mykorrhiza

typ soužití hub s rostlinami

mykotoxin

toxin produkovaný zejména plísněmi

mykóza, mykosa

nemoc rostlin, zvířat i lidí způsobená parazitickými houbami, plísněmi

mylady

anglické oslovení ženy z vyšší společnosti, zejm. ženy lorda

mylonit

tektonicky rozdrcená a následně zpevněná hornina

mylord

anglické oslovení šlechtice, zejm. lorda; oslovení soudce

myo-

první část složených slov mající význam sval, svalový

myofibrila

stažitelné svalové vlákno

myogelóza, myogelosa

bolestivé zatvrdnutí svalu při svalovém revmatizmu

myograf

přístroj k registraci svalových stahů

myokard

srdeční svalovina

myokarditida

zánět srdečního svalu

myokardóza, myokardosa

nezánětlivé onemocnění srdečního svalu

myoklonie

krátké, křečovité záškuby, křeče svalů nebo jejich částí, zpravidla s malým pohybovým účinkem

myologie

nauka o svalech, jejich funkcích, chorobách a léčení

myom

nezhoubný nádor

myopie

krátkozrakost

myorelaxancium

látka uvolňující svalovou ztuhlost

myostimulátor

přístroj k elektrické stimulaci zejm. kosterního svalstva

myotonie

tonické křeče svalstva, svalový stah s velmi opožděnou relaxací

myozin, myosin

protein svalové fibrily zúčastňující se svalového stahu

myrha

vonná pryskyřice myrhovníku

myrhovník

subtropický keř pěstovaný pro myrhu

myriáda

nesčetné množství; deset tisíc

myringotomie

chirurgické protětí (propíchnutí) ušního bubínku

myrmekofilie

soužití některých živočichů s mravenci v mraveništích

myrmekologie

nauka o mravencích

myrobalán

slivoň třešňovitá; podnož pro slivoně

myrta

hustě větvený, vždy zelený keř

mys

výběžek pevniny do moře

mysteriózní, mysteriosní

tajemný, záhadný, tajuplný, mystický

mysterium, mystérium

tajemný kultovní obřad jen pro zasvěcené, tajné učení, tajemství; žánr středověkého náboženského divadla

mystický

souvisící s mystikou; tajuplný, záhadný, mysteriózní

mystifikace

úmyslné klamání, šíření nepravdivých zpráv, předstírání něčeho

mystik

provozující mystiku; nesrozumitelný, záhadný člověk, blouznivec

mystika

úsilí o náboženský prožitek

mytický, mythický

týkající se mýtu, mytologie; vybájený, bájný

mytizovat, mythisovat

vytvářet mýtus; dodávat mytický ráz, mytologizovat

mytologie

věda studující mýty, jejich vznik a šíření

mytologie, mythologie

bájesloví

mýtomanie

chorobné vymýšlení

mýtus, mythus

příběh symbolického nebo náboženského významu; neskutečný, vymyšlený příběh

myxedém

nahromadění hlenových látek v podkožním vazivu způsobený sníženou činností štítné žlázy

myxo-

první část složených slov mající význam hlen, hlenový

myxom, myxoma

nezhoubný nádor z hlenové tkáně

myxomatóza, myxomatosa

vznik mnohočetných nádorů z hlenové tkáně; virové onemocnění králíků

myxovirus

označení pro viry chřipky, spalniček, příušnic ap.

myzofobie, mysofobie

chorobný strach před znečištěním, špínou, nákazou

Hľadané slovo - mvdr.

mvdr. cudzie slovo bolo hľadané v súvislosti so spojením, cudzie slovo, cudzie slová, slovo alebo slová